Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2015-04-17 14:49

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. wybrano ofertę złożoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą  w Płocku przy ulicy Chemików 7,  09-411 Płock.

W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, która jest kompletna i zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Oferta oceniana była przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

cena  –  90%

odległość do najbliższej stacji paliw z ul. Granicznej 3A oraz Głębokiej 27  –  10%

 

 

Oferent Kryterium

„cena”

Kryterium

„odległość do najbliższej stacji paliw z ul. Granicznej 3A oraz ul. Głębokiej 27”

Łączna ilość uzyskanych punktów
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

90 10 100,0000

Zamawiający informuje również, że:

1) złożona oferta jest kompletna,

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu,

3) oferta nie podlega odrzuceniu,

4) nie ma podstaw do unieważnienia postępowania.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.