Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2015-03-25 22:53
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 24 miesiące od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
– cena – 90%
– odległość do najbliższej stacji paliw z ul. Granicznej 3A oraz ul. Głębokiej 27  – 10%

Oferty należy składać do dnia 03.04.2015 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą  w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami w dni robocze w godz. 700 – 1500  jest:

Michał Bis  – tel. 81   825 68 09 w. 502 .

UWAGA !!! – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 8 kwietnia 2015r.