ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. przetargu naOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

 1. W części K1 oferta nr 4 złożona przez SAFEGE Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja Adres do korespondencji: SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

93,1868 punktów.

 1. W części K2 oferta nr 4 złożona przez SAFEGE Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja Adres do korespondencji: SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

80,2198 punktów.

 1. W części K3 oferta nr 4 złożona przez SAFEGE Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja Adres do korespondencji: SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

80,2198 punktów.

 

 1. W części K4 oferta nr 4 złożona przez SAFEGE Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja Adres do korespondencji: SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

80,2198 punktów.

 

 1. W części K5 oferta nr 2 złożona przez J.K. ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Radomska 29, 26-670 Pionki

80,2198 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

 

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu z udziału w postepowaniu, ich oferty są prawidłowe, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

 

Oferty oceniane były przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena – 80% i terminwykonania zamówienia – 20%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w każdej części zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 1. W części K1

 

 

 

 

 

Oferta – Oferent Kryterium „cena” Kryterium „termin wykonania zamówienia” Łączna ilość uzyskanych punktów
Oferta nr 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

34,3247 13,1868 47,5115
Oferta nr 2 J.K. ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Radomska 29, 26-670 Pionki 64,4174 13,1868 77,6042
Oferta nr 3

Zakład Usług Inwestycyjnych PROINBUD Bogusław Konaszczuk ul. Długa 5, 20-346 Lublin

Brak oferty w części K1 Brak oferty w części K1 Brak oferty w części K1
Oferta nr 4

SAFEGE

Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja

Adres do korespondencji:

SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

80,0000 13,1868 93,1868
Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe EDBAR Edmund Baraniecki

ul. Nałęczowska 36 c,

20-701 Lublin

54,8506 20,0000 74,8506

 

 

 

 1. W części K2

 

 

 

 

 

Oferta – Oferent Kryterium „cena” Kryterium „termin wykonania zamówienia” Łączna ilość uzyskanych punktów
Oferta nr 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

40,9405 0,2198 41,1603
Oferta nr 2 J.K. ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Radomska 29, 26-670 Pionki 50,9262 0,2198 51,1460
Oferta nr 3

Zakład Usług Inwestycyjnych PROINBUD Bogusław Konaszczuk ul. Długa 5, 20-346 Lublin

42,6704 0,2198 42,8902
Oferta nr 4

SAFEGE

Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja

Adres do korespondencji:

SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

80,0000 0,2198 80,2198
Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe EDBAR Edmund Baraniecki

ul. Nałęczowska 36 c,

20-701 Lublin

37,8700 20,0000 57,8700

 

 

 1. W części K3

 

 

 

 

 

Oferta – Oferent Kryterium „cena” Kryterium „termin wykonania zamówienia” Łączna ilość uzyskanych punktów
Oferta nr 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

23,3062 0,2198 23,5260
Oferta nr 2 J.K. ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Radomska 29, 26-670 Pionki 33,7771 0,2198 33,9969
Oferta nr 3

Zakład Usług Inwestycyjnych PROINBUD Bogusław Konaszczuk ul. Długa 5, 20-346 Lublin

24,1615 0,2198 24,3813
Oferta nr 4

SAFEGE

Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja

Adres do korespondencji:

SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

80,0000 0,2198 80,2198
Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe EDBAR Edmund Baraniecki

ul. Nałęczowska 36 c,

20-701 Lublin

29,5910 20,0000 49,5910

 

 

 1. W części K4

 

Oferta – Oferent
Kryterium „cena”
Kryterium „termin wykonania zamówienia”
Łączna ilość uzyskanych punktów
Oferta nr 1
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin
46,2963
0,2198
46,5161
Oferta nr 2 J.K. ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Radomska 29, 26-670 Pionki
61,0054
0,2198
61,2252
Oferta nr 3
Zakład Usług Inwestycyjnych PROINBUD Bogusław Konaszczuk ul. Długa 5, 20-346 Lublin
Brak oferty w części K4
Brak oferty w części K4
Brak oferty w części K4
Oferta nr 4
SAFEGE
Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja
Adres do korespondencji:
SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa
80,0000
0,2198
80,2198
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe EDBAR Edmund Baraniecki
ul. Nałęczowska 36 c,
20-701 Lublin
50,8647
20,0000
70,8647
 1. W części K5

 

 

Oferta – Oferent Kryterium „cena” Kryterium „termin wykonania zamówienia” Łączna ilość uzyskanych punktów
Oferta nr 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

57,3301 0,2198 57,5499
Oferta nr 2 J.K. ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Radomska 29, 26-670 Pionki 80,0000 0,2198 80,2198
Oferta nr 3

Zakład Usług Inwestycyjnych PROINBUD Bogusław Konaszczuk ul. Długa 5, 20-346 Lublin

Brak oferty w części K5 Brak oferty w części K5 Brak oferty w części K5
Oferta nr 4

SAFEGE

Parc de l’ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja

Adres do korespondencji:

SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22,

00-410 Warszawa

74,4198 0,2198 74,6396
Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe EDBAR Edmund Baraniecki

ul. Nałęczowska 36 c,

20-701 Lublin

57,6776 20,0000 77,6776

 

 

Zamawiający informuje, że:

 

 1. żadna z ofert nie podlega odrzuceniu,
 2. żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 28.03.2015r.