Kraśnik: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik
Numer ogłoszenia: 30751 – 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, faks 81 8256809

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl/bip/, www.kpwik.krasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację prac dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji w ulicach K1 – Sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Kolejowe tj. rejon ulic Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 – maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Naukowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka – należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej przewód główny o szacunkowej długości 9700 mb, odgałęzienia sieci do granic działek lub do pierwszej studzienki na działkach o szacunkowej długości 840 mb oraz rurociąg tłoczny główny o szacunkowej długości 680 mb oraz jedną przepompownię główną ścieków wraz z zasilaniem, zlokalizowaną przy ul. Obwodowej o szacunkowym przepływie 16,5 dm3 na sekundę. Włączenia dokonać do istniejącej studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej ks400, o rzędnych 222,20 219,42 w działce nr ew. 61 4 obr. Kwiatkowice, przy ul. Kwiatkowickiej. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana w większości w pasie drogowym dróg miejskich i powiatowych. K2 – Sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Piaski Ul. Świerkowa, Długa, Piaskowa tj. rejon ulic Świerkowa, Długa, Urzędowska i Piaskowa – należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej przewód główny o szacunkowej długości 1860 mb, odgałęzienia sieci do granic działek lub do pierwszej studzienki na działkach o szacunkowej długości 360 mb. Włączenia dokonać dla sieci kanalizacyjnej pierwszy odcinek w ul. Świerkowej do istniejącej studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej ks200, o rzędnych 192,00 189,70; drugi odcinek w ul. Świerkowej do istniejącej studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej ks600, o rzędnych 192,89 188,68; odcinek w ul. Długiej do projektowanej studzienki rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacyjnej ks200 w ul. Urzędowskiej; odcinek w ul. Piaskowej do projektowanej studzienki rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacyjnej ks400 w pasie drogowym ul. Urzędowskiej. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana w pasie drogowym dróg miejskich, powiatowych i w drodze wojewódzkiej oraz w działkach prywatnych. K3 – Sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Prusa Ul. Suchyńska, Filaretów, Prusa tj. rejon ulic Suchyńskiej, Filaretów i Prusa – należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej przewód główny grawitacyjny o szacunkowej długości 1370 mb, odgałęzienia sieci do granic działek lub do pierwszej studzienki na działkach o szacunkowej długości 180 mb oraz rurociąg tłoczny główny o szacunkowej długości 380 mb oraz jedną przepompownię główną ścieków wraz z zasilaniem, zlokalizowaną przy ul. Prusa o szacunkowym przepływie 9 dm 3 na sekundę. Włączenia dokonać do istniejącej studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej ks500, o rzędnych 195,44 192,35 w działce nr ew. 534 3obr. Piaski. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana w pasie drogowym dróg miejskich i powiatowych, pod ciekiem wodnym – rzeką Wyżnicą oraz w działkach prywatnych. K4 – Sieć kanalizacji sanitarnej Rejon ul. Cegielnianej tj. ul. Kościuszki, Cegielniana oraz Młyńska – należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej przewód główny grawitacyjny o szacunkowej długości 1900mb, odgałęzienia sieci do granic działek lub do pierwszej studzienki na działkach o szacunkowej długości 270 mb, w razie konieczności należy zaprojektować przepompownię ścieków wraz z zasilaniem, zlokalizowaną przy ul.Cegielniana Kościuszki. Włączenia dokonać do istniejącej studzienki rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej ks300, o rzędnych 226,37 221,68 w ul. Kościuszki. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana w pasie drogowym dróg miejskich i powiatowych oraz w działkach prywatnych. K5 – Sieć kanalizacji sanitarnej Rejon Al. Tysiąclecia tj. ul. Tysiąclecia, Nowa, Urzędowska z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej od ul.Koszarowej do ul. Przechodniej – należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej – przewód główny grawitacyjny, o szacunkowej długość ok. 1400 mb, oraz odgałęzienia do granic działek lub do pierwszej studzienki na działkach (szacunkowa długość ok. 420 mb), należy dodatkowo zaprojektować rozbudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Koszarowej do ul. Przechodniej w zakresie około 220-400m. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 w ul. Koszarowa i w ul. Nowej o rzędnych odpowiednio 220,03 217,33 i 220,64 218,14. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana w pasie drogowym dróg miejskich, powiatowych i w drodze wojewódzkiej oraz w działkach prywatnych. Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązania projektu zawarte są w załączonych warunkach technicznych wydanych przez KPWIK Sp. z o.o. stanowiących podstawę projektowania. 2. Podstawy opracowania 2.1 Dane podstawowe 2.1.1. Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do Części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik 2.1.2. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji w terenie. 2.1.3. Dane inwentaryzacyjne dotyczące istniejącego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia nad i podziemnego w rejonie terenu projektowanej sieci – uzyskać od odpowiednich organów branżowych oraz we własnym zakresie i na własny koszt (przewidzieć wykonania przekopów próbnych przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu). 2.1.4. Dane odnośnie warunków gruntowo – wodnych oraz stopnia agresywności wód gruntowych (dokumentację geotechniczną) na trasie projektowanego rurociągu – uzyskać (wykonać) we własnym zakresie i na własny koszt 2.1.5. Obowiązujące normy i normatywy techniczne, przepisy. 2.2. Załączniki 2.2.1 Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik – załącznik nr 1 do Części II SIWZ 2.2.2. Szablon – Zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie – załącznik nr 2 do Części II SIWZ.3. Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.1. Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych dokumentów 1. Projekt budowlano – wykonawczy sieci i odgałęzień. 2. Projekt przyłączy elektrycznych oraz projekt sterowania projektowanych przepompowni 3. Projekt odtworzenia nawierzchni 4. Dokumentacja geotechniczna 5. Dokumentacja terenowo-prawna 6. Operat wodno-prawny 7. Dokumentacja dendrologiczna 8. Przedmiar robót 9. Kosztorys Inwestorski 10. Zbiorcze zestawienie kosztów 11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 12. Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej. Dokumentacja ma być kompletna celem uzyskania przez KPWiK Sp. z o.o. prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, zgodnie art. 28-34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz musi być zgodna z art.29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) 3.2. Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania 1. Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami opracować na podstawie warunków technicznych wydanych przez KPWiK Sp. z o.o. będących załącznikiem nr 1 do Części II SIWZ wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zawierający – technologię i konstrukcję, – projekt dotyczący ewentualnego odwodnienia wykopów, – projekt dotyczący usunięcia kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia, – projekt dotyczący dojazdu do projektowanych przepompowni ścieków z dróg publicznych. 2. Projekt przyłącza elektrycznego i sterowania – należy uzyskać w imieniu KPWiK Sp. z o.o. warunki techniczne przyłączenia projektowanych przepompowni do sieci energetycznej, opracować i uzgodnić dokumentację techniczną przyłączenia. Projekt powinien obejmować swoim zakresem a. projekt przyłącza energetycznego. b. projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi, zabezpieczającymi i sterowniczymi lokalnymi, zawierającej m.in. – sterownik sterujący pracą przepompowni;- panel operatorski z wyświetlaczem,- możliwość pracy w trybie ręcznym,- sygnalizację zawilgocenia lub nieszczelności pomp,- zasilanie awaryjne przepompowni wraz z doborem agregatu prądotwórczego,- analizator parametrów sieci,- zasilanie awaryjne układu sterowania. c. projekt instalacji do komunikacji obiektu przepompowni z wizualizacją w systemie nadzorującym przebieg procesu technologicznego, z przekazem do dyspozytorni na ul. Głębokiej 27 następujących sygnałów – sygnalizację pracy agregatów pompowych, – sygnalizację awarii agregatów pompowych, – sygnalizację poziomu minimum awaryjnego (z oddzielnego czujnika),- sygnalizację poziomu maksimum awaryjnego (z oddzielnego czujnika),- sygnalizację otwarcia drzwi szafki zasilającej i sterowniczej oraz włazu przepompowni,- ciągły pomiar poziomu zwierciadła ścieków,- sygnalizację awarii zasilania. Transmisja danych. Do transmisji danych między przepompowniami ścieków a KPWIK Sp. z o.o. należy zaprojektować modemy GSM z transmisją Internet. 3. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru zarządcą drogi lub właścicielem terenu 4. Dokumentację geotechniczną opracowaną w takim zakresie szczegółowości, aby można było uzyskać – dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych,- dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu,Sposób posadowienia kanałów winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy kanału, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanału oraz zastosowanego materiału. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować KPWiK Sp. z o.o. w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu. 5. Dokumentacja terenowo – prawna – dokumenty do oświadczenia o prawie KPWiK Sp. z o.o. do dysponowania nieruchomością – dokumentację terenowo – prawną w zakresie umów obejmujących udostępnienie terenu na czas budowy i umów regulujących zasady korzystania z gruntu podmiotów prywatnych po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń i uzbrojenia; Dokumentacja terenowo – prawna powinna obejmować -mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi urządzeniami i uzbrojeniem,- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z których winno wynikać przez jakie działki (nr arkusza, obręb) przechodzą projektowane urządzenia i uzbrojenia. W terenach niezabudowanych na każdej działce powinny być zaznaczone wyraźnie kolorem i zwymiarowane strefa ochronna i pas roboczy,- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie xls,xlsx) zawierające nr działki, arkusz, obręb, nr KW, powierzchnię strefy ochronnej, powierzchnię pasa roboczego, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje co będzie zlokalizowane na danej działce, np. kanał (średnica, długość), kabel (długość), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Części II, -wypisy z rejestru gruntów (z zaznaczoną na kolorowo działką, jeżeli wypisy będą zbiorcze), aktualne na czas opracowania dokumentacji. -umowy z właścicielami działek, w których wyrażają zgodę na zlokalizowanie i pobudowanie na ich nieruchomościach projektowanych urządzeń i uzbrojenia. Umowy muszą posiadać datę potwierdzającą dzień spisania oraz być przygotowane na wzorze przekazanym przez Zamawiającego na etapie projektowania.- w przypadku niezgodności z wypisami z rejestru gruntów, zestawić tabelarycznie ewentualne zmiany właścicieli odpowiednich działek. Uwaga Zaleca się żeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana była przed wszystkim w pasie drogowym, będącym w zarządzie właściciela drogi. Jedynie tam gdzie będzie to niemożliwe dopuszcza się lokalizację rurociągu w innych terenach pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym. W tym przypadku należy załączyć zgody właścicieli na pobudowanie uzbrojenia na ich działce. 6. Operat wodno-prawny – warunki techniczne z rozwiązaniem technicznym dla przekroczenia cieków wodnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania przez KPWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodno – prawnego. 7. Dokumentacja dendrologiczna określającą ilość zieleni do wycinki, przesadzenia lub zabezpieczenia, pozwolenie na wycinkę zieleni oraz projektu nasadzeń rekompensacyjnych. Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami oraz drzewa i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montażowo-roboczym niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.). 8.Przedmiar robót – w formie pisemnej oraz elektronicznej w formacie xls,xlsx na CD – przedmiar scalony przygotowany w formie tabelarycznej. W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje – numer pozycji przedmiaru, – numer STWiOR, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, – nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary,- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, – ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróżniających je cech naturalnych i miejsca wykonania. Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. Przedmiar robót powinien grupować roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzględniać w oddzielnych pozycjach robót tymczasowych, które powinny być opisane szczegółowo w STWiOR. Przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 9.Kosztorys inwestorski metodą szczegółową w formie pisemnej i elektronicznej na CD opracowany na bazie programu kosztorysowego wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (ZZK). Pozycje kosztorysowe muszą być odpowiednio posegregowane i zgodne z przedmiarem robót. 10. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) przygotowaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). Specyfikację należy przygotować w powiązaniu z przedmiarem robót. 11. Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej – opracowanie dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami do uzyskania przez KPWiK Sp. z o.o. decyzji środowiskowej. 12. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 13. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano – wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 15. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu. 16. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień zestawiony w osobnej teczce. 17. Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy. 18. Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej. 19. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia. 3.3. Dodatkowe wymagania do zawartość część technologicznej dokumentacji. 1. Plan orientacyjny w skali 1 do 5000 2. Plany sytuacyjno – wysokościowe (mapy zasadnicze) z wrysowanymi granicami działek i numerami działek, z lokalizacją trasy przewodu w skali 1 do 500 aktualizowane wraz z naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem istniejącym i projektowanym w granicach pasa roboczego. 3. Dla wszelkiej lokalizacji w tym w pasie drogowym projektowanych urządzeń oraz przekroczeń drogowych i kolejowych biuro projektowe poda powierzchnie dla potrzeb ustalenia opłat za umiejscowienie urządzenia w pasie drogowym. 4. Projekt usunięcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia. 5. Projekt dojazdu do przepompowni ścieków z dróg publicznych, uzgodniony z odpowiednimi zarządcami dróg. 6. Profile projektowanego przewodu w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego, z wkreślonymi innymi przewodami istniejącymi i projektowanymi w ulicy lub krzyżującymi się z projektowanym przewodem. 7. Przekroje poprzeczne ulicy z wkreślonym – projektowanym przewodem – innymi przewodami istniejącymi (ewentualnie projektowanymi) w charakterystycznych miejscach. 8. Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno- technologiczne wraz z inżynierskim opisem obiektu. 9. Rysunki szczegółowe – komór, studzienek, przepompowni, kaskad itp.- szczegółów połączenia z istniejącymi i projektowanymi sieciami – rozwiązania kolizji itp. 4. Dodatkowe informacje 1. Materiały do budowy sieci kanalizacyjnej i odgałęzień powinny zostać dobrane na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej biorąc pod uwagę miejscowe warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo – wodne, projektowane zagłębienie kanału, profil podłużny kanału, skład chemiczny i temperaturę ścieków oraz ewentualne inne specjalne warunki lokalne np. zbliżenie do innych obiektów. Analizę należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. W związku z powyższym – Projekt powinien zawierać jeden zintegrowany przedmiar robót, którego stopień szczegółowości powinien być taki, aby przedmiar odpowiadał robotom bez względu na rodzaj zastosowanego materiału. – Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone oddzielnie dla każdego materiału rur. 2. W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. Narady Koordynacyjnej, uzgodnienie w KPWiK Sp. z o.o, pełnomocnictwa, upoważnienia itp.) 3. W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania całej dokumentacji w wersji elektronicznej w tym również ostateczną wersję projektu budowlanego ze wszystkimi wymaganymi podpisami i uzgodnieniami (w formatach pdf, doc., xls, xlsx.). Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać w formie 3.1. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach PDF, 3.2. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością od 300 dpi zapisując je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF), 3.3. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików DXF ostatecznych wersji projektów. Wymienione pliki powinny być a) w układzie geodezyjnym 2000 strefa 7, b) skala opracowania 1 do 500, c) część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne, d) warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w punkcie 3.3 powinna być zapisana na oddzielnych nośnikach. 4. Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe. 5. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych.W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, patentów, pochodzenia, oznaczeń producentów i nazw własnych. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów, pochodzenia, oznaczeń producentów i nazw własnych Wykonawca w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie łącznie – uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,- dopuścić w tym zakresie rozwiązania równoważne poprzez dodanie wyrazów lub równoważny,- określić parametry rozwiązań równoważnych. W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań. Dokumentacje projektowe muszą być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumentacje projektowe będą służyć jako – opis przedmiotu zamówienia w przetargach na roboty budowlane, które będą prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, – podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, – załącznik do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,- załącznik do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego- załącznik do uzyskania decyzji środowiskowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych, które odbywać się będą na etapie realizacji Projektu, w tym – w stałych spotkaniach koordynacyjnych, które odbywać się będą raz na dwa tygodnie w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu (szczegółowy harmonogram tych spotkań zostanie ustalony przez strony po podpisaniu umowy), – w dodatkowych spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych w miarę potrzeb w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie takiego spotkania na 3 dni robocze przed jego planowanym terminem. 5. Dostarczenie opracowania projektowego. Dokumentację projektową należy dostarczyć do biura KPWiK Sp. z o.o. I. Kompletna dokumentacja projektowa 5 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, Kosztorys inwestorski 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, przedmiar robót 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, STWOiRB 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, matryce map zasadniczych 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, Zestawienie tabelaryczne odgałęzień kanalizacyjnych objętych opracowaniem 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowane jest zadanie dla celu analizowania dokumentacji terenowo-prawnej oraz wystawiania oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej, zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji projektowej 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej. Kompletną dokumentację projektową należy wykonać jako oddzielne opracowanie dla każdego zadania oraz odrębnie dla sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i krajowej oraz dla zakresu dla którego pozwolenie na budowę wydają różne organy administracyjne. 6. Uwagi 6.1 Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania na bieżąco do KPWiK Sp. z o.o. kopii wniosków wystąpień o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z załącznikami) oraz do udziału we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych. 6.2Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawiania pisemnej informacji z realizacji zadania wraz z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym – na prośbę Zamawiającego. 6.3 Zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania kompletnej dokumentacji, wniosków, raportu i operatu wodno-prawny do uzyskania decyzji środowiskowych i pozwoleń wodno-prawnych. 6.4 Ewentualny projekt zabezpieczeń bądź przełożenia kabli elektr., AKP i telekomunikacyjnych należy uzgodnić z Zarządcą przedmiotowego urządzenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1.Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości określonej dla poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości – K1 – 15 000,00 PLN, – K2 – 2 500,00 PLN, – K3 – 4 000,00 PLN, – K4 – 4 000,00 PLN, – K5 – 3 000,00 PLN; Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w pkt 12.2 i 12.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. 12.2. Forma wadium 12.2.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami).12.2.2. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż – Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub – Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub – Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Postanowienia pkt 12.2.2 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 12.2.1 b), 12.2.1 e). 12.2.3. W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie, o których mowa powyżej, nie określą którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt. 12.2.2, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium. 12.3. Sposób i termin wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego Bank Pekao S.A. III O. Kraśnik nr 92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z dopiskiem Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik. 12.3.1. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. 12.3.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) oryginały dokumentów należy zdeponować w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w godz. 7 do 15, a do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do kasy KPWiK Sp. z o.o. – zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość umożliwiającej złożenie go w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy. W takim przypadku do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 12.3.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego, zaś do oferty została załączona kopia polecenia przelewu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 12.3.4. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne. 12.3.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (t.j. do dnia 13.03.2015 r. do godziny 11), przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 12.3.6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.4. Zwrot wadium Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.5 IDW zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania. 12.5. Zatrzymanie wadium 12.5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 24 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładaja obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali odpowiednio dla części: – K1 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 4000 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K2 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K3 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K4 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K5 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków. Uwaga !!! Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga aby wykazał spełnienie warunków określonych w punkcie 9.1.2). dla tej części zamówienia, dla której Zamawiający stawia najwyższe wymagania odnoszące się do długości zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, tj.: – łącznie co najmniej 4000 m w przypadku, gdy jedną z części zamówienia, na które została złożona oferta, jest część K1, – łącznie co najmniej 800 m jeżeli wśród części zamówienia, na które została złożona oferta, nie ma części K1.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 9.1.3). Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj. I. Projektant branży sanitarnej (minimum 2 osoby). Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci wodociągowych i lub kanalizacyjnych, – zaprojektowanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych w zakresie budowy i lub przebudowy sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej i lub sieci wodociągowej z odgałęzieniami (przyłączami) i lub kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami),w tym co najmniej 1 dokumentacji o minimalnej długości odcinka 0,5 km, wykonanych w granicach administracyjnych miasta, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). II. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba). niejsza osoba winna posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). III. Projektant branży drogowej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży drogowej, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie robót drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). IV. Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba powinna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci i lub instalacji i lub urządzeń elektrycznych i lub elektroenergetycznych, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). V. Geodeta (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w wykonywaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. – uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. VI. Geolog (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w wykonywaniu badań geologicznych gruntów, sporządzaniu opinii geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, – kwalifikacje do wykonania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII. VII. Kosztorysant – (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) jako kosztorysant, w tym wykonał co najmniej dwa kosztorysy robót budowlanych z zakresu obiektów liniowych z zakresu gospodarki ściekowej – kanalizacji sanitarnej, o wartości robót budowlanych min. K1 – 400 000,00 PLN, K2 – 60 000,00 PLN, K3 – 100 000,00 PLN, K4 – 100 000,00 PLN, K5 – 70 000,00 PLN; Zamawiający dopuszcza, aby funkcje Projektant branży sanitarnej, Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, Projektant branży drogowej, Geodeta, Geolog były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia. Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 9.1.3). Wykonawca musi załączyć dokumenty potwierdzające: – zakres uprawnień projektanta branży sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej oraz elektrycznej – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o nadaniu uprawnień lub dokument równoważny, – uprawnienia zawodowe wymagane dla geodety – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień lub dokument równoważny, – kwalifikacje wymagane dla geologa – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia kwalifikacji lub dokument równoważny, – wymagane doświadczenie kosztorysanta – wykaz prac kosztorysowych z załączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że kosztorysy te zostały wykonane należycie. UWAGA Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi spełniać jednocześnie wszystkie wymienione warunki a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy, określonej dla poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości co najmniej K1 -100 000,00 PLN, K2 – 30 000,00 PLN, K3 – 50 000,00 PLN, K4 – 50 000,00 PLN, K5 – 40 000,00 PLN; b) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia określonej dla poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na wartość co najmniej K1 – 100 000,00 PLN, K2 – 30 000,00 PLN, K3 – 50 000,00 PLN, K4 – 50 000,00 PLN, K5 – 40 000,00 PLN, c) jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający wymaga aby wykazał spełnienie warunków określonych w punkcie a) i b) oddzielnie dla wszystkich części zamówienia dla których zostanie złożona oferta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Termin wykonania zamówienia – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie w następujących przypadkach: Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia siły wyższej lub takich innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy zawieraniu umowy, a na które to okoliczności nie miały wpływu i którym nie mogły zapobiec pomimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą nie uważa się działania zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku środków finansowych. 2. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 3. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. W zakresie powierzenia podwykonawcy innej części zamówienia niż te, których powierzenie Wykonawca zadeklarował w ofercie lub zaistnienie konieczności zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy wyłącznie w przypadku zagrożenia dotrzymania terminu realizacji umowy. 5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 – w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na ograniczenie zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności elementu/ów dokumentacji projektowej.Zamawiający lub Wykonawca, jeśli stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w pkt 1 – 6 ma obowiązek pisemnie poinformować o tym drugą stronę umowy bez zbędnej zwłoki. Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej podejmie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ograniczenia skutków siły wyższej w zakresie wykonania umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana koordynatora prac), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana harmonogramu realizacji umowy, z wyłączeniem zmiany terminów określonych w niniejszej umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwik.krasnik.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, pok. 211..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, Sekretariat, II piętro, pok. 206..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak