Będąc kompleksowym dostawcą usług wodociągowo – kanalizacyjnych dla miasta Kraśnika i ościennych gmin, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stosujemy praktykę identyfikowania i harmonijnego zaspokajania potrzeb stron związanych z działalnością naszego przedsiębiorstwa, tj. klientów/odbiorców, dostawców, pracowników i lokalnej społeczności.

   Mając na uwadze wymagania i dobro zainteresowanych stron, jednocześnie przestrzegając obowiązujących uregulowań prawnych, realizujemy działania mające na celu ciągłe doskonalenie funkcjonowania Spółki, w celu podnoszenia jakości usług i wyrobów.

   Zobowiązujemy się do:

  • produkcji i dystrybucji wody wysokiej jakości, o parametrach zgodnych z przepisami i normami, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne,
  • zachowania zgodnych z wymogami parametrów oczyszczania ścieków i ich nieszkodliwego odprowadzania do środowiska przyrodniczego,
  • utrzymania ciągłej sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • ciągłego monitorowania podstawowych procesów, w celu bieżącej kontroli oraz okresowej oceny ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawnymi i innymi wymaganiami, do których Spółka się zobowiązała,
  • kształtowania partnerskich relacji z Klientami, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
  • aktywności rozwojowej, inwestycyjnej i innowacyjnej w strategicznych obszarach działalności Spółki, przy stosowaniu zasad polityki efektywności energetycznej i zarządzania ryzykiem,
  • przestrzegania zasady, że wszyscy pracownicy organizacji odpowiadają za jakość pracy a odpowiedzialność ta jest równoznaczna z odpowiedzialnością za nasze przedsiębiorstwo,
  • promowanie wśród zainteresowanych stron świadomości projakościowej i prośrodowiskowej.

 

Zarząd Spółki KPWiK deklaruje zapewnienie zasobów na realizację niniejszej polityki Systemu Zarządzania Jakością – zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Prezes Zarządu
dr Waldemar Suchanek

Kraśnik, dnia 04.01.2018 r.

 

 Polityka jakosci