Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku etap I odc. W1 – W17  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez WOD – BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik z ceną netto 160 975,61 zł., ceną brutto: 198 000,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy że,  oferta firmy MASTER Krzysztof Guz,  Krężnica Jara 444,  20-515 Lublin została odrzucona na podstawie  § 36 ust. 1 pkt 2  Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Zgodnie z § 46 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu postępowania.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.