Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obowiązująca w KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku, zwanym poniżej KPWiK.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 j.t.)
 • Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 j.t. z późn. zm.)
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik (Uchwała nr XII/107/2019 z dn. 30.09.2019)
 1. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Wnioskodawca składa wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Do pobrania:

Wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan – wersja pdf;

Wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan – wersja edytowalna;

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości;

Wraz z wnioskiem należy określić usytuowanie i sposób zagospodarowania nieruchomości przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz załączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości.

  • KPWiK określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
  • Warunki przyłączenia stanowią podstawę do opracowania dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
  • Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od ich wydania, lub w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
  • W przypadku braku sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub braku możliwości technicznych świadczenia usług, KPWiK udziela pisemnej informacji w tym zakresie.
  • Odbiór warunków lub informacji w sprawie może odbywać się osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty, w zależności od wskazania przez Wnioskodawcę.

 

 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
  I/LUB KANALIZACYJNYCH

Wnioskodawca (Inwestor) zleca wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza.
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej przyłączy wynikające z wytycznych KPWiK:

  1. Załączniki
  • warunki techniczne KPWiK,
  • protokół z narady koordynacyjnej wraz uzgodnieniem usytuowania – jeżeli jest wymagany,
  • zgody i wymagania osób trzecich, w tym: właścicieli nieruchomości przez które przebiega przyłącze oraz zarządcy drogi – gdy dotyczy,
  • uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikające z obowiązujących przepisów wydane przez stosowne organy.
  1. Część opisowa
  • dane techniczne projektowanych przewodów i uzbrojenia,
  • obliczenia i dobór urządzeń (dla budynków innych niż jednorodzinne):
   – obliczenia zapotrzebowania wody, doboru wodomierza oraz średnicy przyłącza wodociągowego,
   – obliczenia i dobór urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne – gdy dotyczy.
  1. Część graficzna
  • plan sytuacyjny z lokalizacją obiektu, z uwzględnieniem istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu, niezbędnych profili podłużnych przyłączy, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości wraz z usytuowaniem punktów pomiarowych.

Plan należy przedstawić:

   • na mapie geodezyjnej do celów projektowych, lub
   • na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Art. 29A pkt.1 Prawa Budowlanego) – dla przyłączy lokalizowanych wyłącznie na terenie przyłączanej nieruchomości
  • dla przyłączy wodociągowych należy załączyć rysunek rzutu pomieszczenia na wodomierz lub studzienki wodomierzowej z wrysowanym, zwymiarowanym zestawem wodomierzowym z uwzględnieniem zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą,
  • dla przyłączy kanalizacyjnych, w przypadku projektowania urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne lub urządzeń przeciwzalewowych – należy załączyć rzut najniższej kondygnacji z instalacją wod.-kan. ze wskazaniem lokalizacji ww. urządzeń,
  • rysunek konstrukcyjny studzienki wodomierzowej i  kanalizacyjnej – dla rozwiązań nietypowych.
 1. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY

Wnioskodawca składa do KPWiK wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz dwa egzemplarze dokumentacji.

Do pobrania:

Wniosek o uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan – wersja pdf;

Wniosek o uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan – wersja edytowalna;

KPWiK, w terminie 21 dni roboczych opiniuje dokumentację projektową pod względem zgodności przyjętych rozwiązań z warunkami technicznymi przyłączenia oraz wymaganiami zawartymi w Regulaminie i ww. wytycznych KPWiK. Uzgodnienie wydaje się w formie wpisu w dokumentacji projektowej. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w KPWiK.

 1. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH.Wnioskodawca (Inwestor) dokonuje wyboru procedury pozwalającej na budowę przyłączy:
  zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego zgłasza w organie administracji publicznej lub zgodnie z art.29a Prawa Budowlanego w KPWiK oraz zawiadamia KPWiK o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem).

Do pobrania:

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan – wersja edytowalna

  • Inwestor wykonuje przyłącza na własny koszt, zlecając uprawnionej do tego firmie wykonawczej.
  • Włączenie przyłączy do sieci może być realizowane przez Wykonawców pod nadzorem KPWiK.
  • Wybudowane przyłącza pozostają własnością Inwestora.
  • Inwestor zobowiązany jest do przygotowania instalacji wewnętrznej w budynku uwzględniając wymagania obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie:
   – zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem (montaż zaworu  antyskażeniowego na wodociągowej instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-92/B-01706/Az1),
   – zabezpieczenia przeciwodorowego (wentylacja pionów kanalizacyjnych),
   – zabezpieczenia przed zalewaniem zwrotnym ściekami sanitarnymi (montaż zaworów przeciwzalewowych  przy kanalizowaniu pomieszczeń poniżej poziomu terenu).
 1. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

KPWiK dokonuje odbioru technicznego robót potwierdzającego sprawność przyłącza na podstawie odbiorów technicznych częściowych dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót.

  • Odbiory częściowe oraz końcowy przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron tj. Inwestora, Wykonawcy i KPWiK. Dokumentowanie odbiorów następuje poprzez spisanie protokołu pomiędzy przedstawicielami stron.
  • Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłączy i następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia gotowości do odbioru.
  • W ramach czynności związanych z odbiorami, KPWiK dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z uzgodnioną dokumentacją projektową.
  • Odbiór końcowy następuje w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.
  • Na dzień odbioru końcowego należy przygotować dokumentacje powykonawczą, w tym m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokół z odbioru pasa drogowego od zarządcy drogi – gdy dotyczy oraz uporządkować teren prac doprowadzając go do stanu pierwotnego.
  • W przypadku braku możliwości odbioru, sporządzany jest protokół z wykazem usterek. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień.

Do pobrania:

Zgłoszenie do końcowego odbioru przyłącza;

Protokół końcowego odbioru techn. przyłącza wodociągowego;

Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego,

Protokół odbioru robót częściowych,

 1. PODPISANIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW SANITARNYCH

  Po odbiorze końcowym Inwestor składa wniosek do KPWiK o zawarcie umowy oraz ustala w Dziale Obsługi Klienta termin montażu wodomierza głównego. Wodomierz montuje na własny koszt KPWiK. Umowa zawierana jest z osobą, której nieruchomość przyłączona jest do sieci.

Do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

KPWiK uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy i zamontowania wodomierza głównego. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkującej zmianą odbiorcy usług, KPWiK zawiera umowę z nowym odbiorcą usług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług, chyba że potrzeby nowego odbiorcy usług wymagają zmiany tych warunków.

Przypominamy

Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.

Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Przywrócenie świadczenia usług jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.

 1. EKSPLOATACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

  Zgodnie z art.5 pkt.2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 j.t.) „Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie”.

Ponadto zgodnie z §12 ust. 6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik (Dz. U. woj. lubelskiego 2019 r., poz. 5525) „Wykonane i odebrane przyłącze, z wyjątkiem wodomierza głównego, pozostaje własnością Odbiorcy”.