Promocje pożyczek z FOŚiGW

Projekt

„Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

Przedmiotem Projektu pn. „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00″ jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji kraśnickiej.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00″ w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (Instytucją Wdrażającą), a Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku (Beneficjentem Projektu), zawarta została 12 lutego 2014 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:                                          51 786 169,44 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:                                             26 597 419,52 PLN

Wartość dofinansowania  ze środków NFOŚiGWw formie pożyczki:          8 203 608,13 PLN

Wartość dofinansowania  ze środków WFOŚiGWw formie pożyczki:          1 500 000,00 PLN

Celem przedsięwzięcia „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku ” jest wyposażenie aglomeracji Kraśnik w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z  wymogami Dyrektywy 91/271/EWG  w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie  warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Kraśnik wymogów Dyrektywy 91/271/EWG i Rozporządzenia Wojewody w sprawie Aglomeracji, która została uwzględniona w KPOŚK.

CELE JAKOŚCIOWE:

• wypełnienie w/w dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych,

• wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych,

• utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Kraśnik,

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne,

• zapewnienie niezawodności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kraśniku,

• poprawa efektywności działania systemu wodno-ściekowego w Kraśniku.

• poprawa spójności społeczno- gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi terenami kraju.

ZAKRES RZECZOWY:

• przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul Żwirki i Wigury

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja

• monitoring wizyjny wszystkich ujęć wody

• ogrodzenie terenu lagun/OKF

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej o długości 0,27 km

• modernizacja  kolektora kanalizacji sanitarnej o długości 1,8636 km w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków w Kraśniku,

• wykonanie łączników sieci wodociągowej o długości 1,60 km od ul. Nowej, ul. Faustyny, Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej w Kraśniku.

EFEKT EKOLOGICZNY:

• podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej 44 nowych użytkowników,

• efekt w postaci ograniczenia wprowadzania, w sposób niekontrolowany, zanieczyszczeń do gleb, wód podziemnych i powierzchniowych.

Projekt
„Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków w miejscowości Kraśnik”

 

logo_kolor_NFOŚiGW

Przedmiotem Projektu jest budowa 106 podłączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowane podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej obejmuje miasto Kraśnik, następujące ulice: Al. Młodości, Cicha, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Graniczna, Jagiellońska, Janowska, Koszarowa, Kwiatkowicka, Lubelska, Mieszka I, Nadstawna, Nałkowskiej, Ogrodowa, Piłsudskiego, Podleska, Sienkiewicza, Staffa, Strażacka, Stroma, Struga, Urzędowska, Widerlika i Zaklikowska.

Umowy o dofinansowanie Projektu w formie dotacji oraz w formie pożyczki pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku zostały zawarte w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 900 100,80 PLN.

Wartość dofinansowania z NFOŚiGW:

– w formie dotacji: 279 462,00 PLN

– w formie pożyczki: 279 462,00 PLN

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu wód powierzchniowych oraz poprawa wód podziemnych poprzez ochronę środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków komunalnych.

Poprzez realizację podłączeń, będących przedmiotem wniosku liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wzrośnie oraz zostaną zlikwidowane szamba, stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.
Efekt rzeczowy przedsięwzięcia:

 • oznaczenie Efektu rzeczowego:
  Budowa Podłączeń kanalizacyjnych do budynków w miejscowości Kraśnik w ilości 106 szt. i łącznej długości 3,42 km.
 • termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 15.05.2015 r.


Efekt ekologiczny przedsięwzięcia:

 • oznaczenie Efektu ekologicznego:
  Redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 405 mieszkańców (RLM), korzystających z podłączeń wybudowanych w ramach przedsięwzięcia. Oczyszczenie ścieków do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.)
 • termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 15.06.2015 r.


Okres Trwałości Przedsięwzięcia:

 • 5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia

Nadzór nad stanem technicznym (serwis, eksploatacja) będą sprawować poszczególne wydziały działające w ramach Spółki:

 • Wydział Sieci Wod-Kan i Pogotowia Technicznego – którego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie w pełnej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapewnienia niezakłóconej dostawy wody i odbioru ścieków.
 • Wydział Oczyszczalni Ścieków – sprawujący kontrolę nad oczyszczaniem ścieków dopływających do oczyszczalni.