Promocja pożyczki z WFOŚiGW

Budowa łącznika sieci wodociągowej w ul. Janowskiej i ul. Wojskowej wraz z pompownią sieciową

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie udzielił pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej w ul. Janowskiej i ul. Wojskowej wraz z pompownią sieciową”, realizowanego przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Kwota udzielonej pożyczki  na okres do 31.12.2022 r. wynosi 626 016,26 000 złotych.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt rzeczowy i ekologiczny:

  • budowa łącznika sieci wodociągowej o długości 955,9 m wraz z podziemną sieciową przepompownią wody o wydajności 45m³/h,
  • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez likwidacje lokalnych ujęć wody i ograniczenie nadmiernego wykorzystania wód,
  • zapewnienie dostawy wody o jakości zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz.2294).

KPWiK Kolejowa I etap

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie udzielił pożyczki na sfinansowanie zadania, realizowanego przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  którego przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej  w  ulicy  Kolejowej w Kraśniku.

Planowany koszt zadania to 178 975,61 złotych, w tym kwota udzielonej pożyczki  na okres do 31.01.2019 r. wynosi 143 000 złotych.

Dotychczasowa zabudowa wielorodzinna i usługowo – przemysłowa zasilana była w wodę z lokalnych ujęć wody, planowanych do zamknięcia. W ulicy Zakrzowieckiej znajduje się miejska sieć wodociągowa eksploatowana przez KPWiK Sp. z o.o., zasilana z ujęcia wody przy ul. 3 Maja w Kraśniku.  Z tej sieci została rozbudowana sieć wodociągowa od ul. Zakrzowieckiej  do ul. Lubelskiej o długości 504,5 m.

KPWiK Kolejowa I etapProjekt

„Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

Przedmiotem Projektu pn. „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00″ jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji kraśnickiej.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00″ w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (Instytucją Wdrażającą), a Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku (Beneficjentem Projektu), zawarta została 12 lutego 2014 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:                                          51 786 169,44 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:                                             26 597 419,52 PLN

Wartość dofinansowania  ze środków NFOŚiGWw formie pożyczki:          8 203 608,13 PLN

Wartość dofinansowania  ze środków WFOŚiGWw formie pożyczki:          1 500 000,00 PLN

Celem przedsięwzięcia „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku ” jest wyposażenie aglomeracji Kraśnik w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z  wymogami Dyrektywy 91/271/EWG  w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie  warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Kraśnik wymogów Dyrektywy 91/271/EWG i Rozporządzenia Wojewody w sprawie Aglomeracji, która została uwzględniona w KPOŚK.

CELE JAKOŚCIOWE:

• wypełnienie w/w dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych,

• wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych,

• utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Kraśnik,

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne,

• zapewnienie niezawodności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kraśniku,

• poprawa efektywności działania systemu wodno-ściekowego w Kraśniku.

• poprawa spójności społeczno- gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi terenami kraju.

ZAKRES RZECZOWY:

• przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul Żwirki i Wigury

• modernizacja stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja

• monitoring wizyjny wszystkich ujęć wody

• ogrodzenie terenu lagun/OKF

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej o długości 0,27 km

• modernizacja  kolektora kanalizacji sanitarnej o długości 1,8636 km w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków w Kraśniku,

• wykonanie łączników sieci wodociągowej o długości 1,60 km od ul. Nowej, ul. Faustyny, Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej w Kraśniku.

EFEKT EKOLOGICZNY:

• podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej 44 nowych użytkowników,

• efekt w postaci ograniczenia wprowadzania, w sposób niekontrolowany, zanieczyszczeń do gleb, wód podziemnych i powierzchniowych.