Przetarg na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku – zawiadomienie o wyborze oferty

    Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „ Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników   KPWiK Sp. z o.o.”   jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez   Firmę Handlowo-Usługową „ZYGMUNT” Paweł Zygmunt ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 14 446,80 zł, brutto 15 169,14 zł.   i uzyskała najwyższą ocenę punktów ogółem- 93,25   (70% cena+30% walory smakowe).

    Ponadto informujemy, że   wszystkie  oferty   były  kompletne,   żaden z Wykonawców   nie został   wykluczony , żadna oferta nie podlegała odrzuceniu, nie ma podstaw do unieważnienia postępowania.

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w §46 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

    Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.

ico_pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty