Przetarg nieograniczony na „Dostawę armatury wodociągowo-kanalizacyjnej na potrzeby KPWiK Sp. z o. o.”

   Ogłoszenie o zamówieniu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia;

   Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

   Odpowiedzi na pytania oferentów.