OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3a, 23-204 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na zakup części zamiennych do dmuchawy HV TURBO TYP – KA2S, nr seryjny 4863 – 63
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15 tygodni od daty podpisania umowy.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 16.07.2012 r. do godziny 1000 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:
1.           w sprawach technicznych – Pan Andrzej Milo – tel. 81 825 68 09 w. 203,           tel. kom. 693 722 777
2.           w sprawach formalnych – Pan Michał Bis  –  tel. 81 825 68 09 w. 502

 

 

UWAGA !!! 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że przedłużono termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup części zamiennych do dmuchawy HV TURBO TYP – KA2S, nr seryjny        4863 – 63 do dnia 31 lipca 2012 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu     31 lipca 2012 roku o godz. 1030.