Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na zakup części zamiennych do dmuchawy promieniowej TYP – KA2S.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15 tygodni od daty podpisania umowy. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 28.02.2013 r. do godziny 1300 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

  1. w sprawach technicznych – Pan Andrzej Milo – tel. 81 825 68 09 w. 203, tel. kom. 693 722 777
  2. w sprawach formalnych – Pan Michał Bis – tel. 81 825 68 09 w. 502