Przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw w następującej szacowanej ilości i rodzaju na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku:

  1. piasek do zasypywania wykopów (pozaklasowy), bez zanieczyszczeń w postaci m.in. kamieni, margla, gliny, korzeni itp. – w ilości 900 Mg,
  2. kliniec 0 – 31,5 mm standardu – w ilości 80 Mg,
  3. tłuczeń 32-63 mm wg standardu – w ilości 50 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl (zakładka: Przetargi).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 01.08.2018 r. do godz. 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. W przypadku przesłania oferty pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert w dniu 01.08.2018 r. do godz. 1115 .

Oferty należy sporządzić zgodnie z działem IX SIWZ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

– Wiesław Korkosz – tel. 607 803 997, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl,

– Agnieszka Dziurda – tel. 81/ 825 68 09 w. 502, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu;

 SIWZ;

 Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

 Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

 Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

 Załącznik nr 3 – Wzór umowy.