Przetarg nieograniczony na „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku” – wybór oferty

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik,  ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe RAFIT Sp. z o.o. ul. Klonowa 55/23, 25-553 Kielce.

     Punktacja przyznana ofertom:

  1. Oferta nr 1 PPHU RAFIT Sp. z o.o. – liczba punktów ogółem 98,5000
  2. Oferta nr 2 NEWKOM EKO Sp. z o.o. – liczba punktów ogółem 90,3333

   Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne, żaden z Wykonawców nie został wykluczony z udziału w postępowaniu i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.     Zgodnie z § 46 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu postępowania.

     Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.

 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.