Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o. o.” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik informuje, że w wyniku   przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Sp.J, Zakład Pracy Chronionej, 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 17, Biuro Spólki 26-600 Radom, ul.1905 Roku z ceną netto:8 343,54zł, ceną brutto:10 262,55zł za dostawę przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

1) Oferta nr 1, złożona przez PHU WEKTOR s.c E. Wojtowicz, T. Wyskok, W. Maciążek,
ul.Rusałka10, 20-103 Lublin,

Uzasadnienie faktyczne:

Dostawca nie dołączył do oferty kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych w przypadku oznaczenia produktu znakami bezpieczeństwa. Powyższe braki nie zostały usunięte przez Dostawcę w wyniku skierowanego do niego w dniu 15.03.2018r. wezwania do uzupełnienia dokumentów. Oferta nie spełnia więc wymagań Zamawiającego określonych w punkcie VI, podpunkt 6 SIWZ.

Podstawa:

§36 ust. 1 pkt.2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

2) Oferta nr 2, złożona przez ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto,
ul. Wierzbicka 58m1, 26-600 Radom,

Uzasadnienie faktyczne:

Dostawca nie dołączył do oferty kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych w przypadku oznaczenia produktu znakami bezpieczeństwa. Powyższe braki nie zostały usunięte przez Dostawcę w wyniku skierowanego do niego w dniu 15.03.2018r. wezwania do uzupełnienia dokumentów. Oferta nie spełnia więc wymagań Zamawiającego określonych w punkcie VI, podpunkt 6 SIWZ.

Podstawa

§36 ust. 1 pkt.2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

3) Oferta nr 7, złożona przez Firma Handlowa „SOFT” Marta Mazur, Mariusz Mazur Sp.j.,
ul. Prof.L.. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów

Uzasadnienie faktyczne:

   Dostawca nie dołączył do oferty kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych w przypadku oznaczenia produktu znakami bezpieczeństwa. Powyższe braki nie zostały usunięte przez Dostawcę w wyniku skierowanego do niego w dniu 15.03.2018r. wezwania do uzupełnienia dokumentów. Oferta nie spełnia więc wymagań Zamawiającego określonych w punkcie VI, podpunkt 6 SIWZ.

   Podstawa:

§36 ust. 1 pkt.2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

   Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania.

Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.