Przetarg nieograniczony pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” – informacje o wyborze oferty

    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Konsorcjum firm:

Lider

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50,32-420 Gdów

Partner

INSTBUD Sp. z o.o.   Nieznanowice 50, 32-420 Gdów

cena brutto oferty: 1 059 030,00 zł

okres gwarancji: 37 miesięcy

 

     Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj. 100) w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz została sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ, Wykonawca złożył również dokumenty określone przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia oświadczeń i dokumentów. Z uwagi na fakt, że cena oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie niniejszego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

       W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 następująca oferta:

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy Adres
1. Lider

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna

Partner

INSTBUD Sp. Z o.o.

Nieznanowice 50

32-420 Gdów

 

 

Nieznanowice 50

32-420 Gdów

Szczegóły oferty

Oferowana cena netto

(w PLN)

Kwota VAT

(w PLN)

Oferowana cena brutto

(w PLN)

Okres gwarancji *
(w miesiącach)
861 000,00 zł 198 030,00 zł 1 059 030,00 zł 37 miesięcy

* Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy

       Ponadto informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty