Pytania i odpowiedzi

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

„Rozbieżności pomiędzy SIWZ i umową w kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
SIWZ: rozdział X punkt 1 – 10% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.
Umowa: §7 punkt 1 – 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w §5 ust.3. (zakres określa §3 ust.1-4).
Wnioskujemy wprowadzenie zapisu SIWZ takie jak w Umowie czyli  od ceny bazy danych, sprzętu, licencji ZSI i wdrożenia bez ceny asysty wdrożeniowej i wsparcia.”
Odp.:
SIWZ: rozdział X punkt 1 otrzymuje brzmienie:
W celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny netto podanej w ofercie za: dostawę oprogramowania i udzielenie licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dostawę i instalację bazy danych, dostawę i instalację serwera i 4 zestawów inkasenckich oraz świadczenie usług nadzoru nad wdrożeniem. Całość zabezpieczenia musi zostać wniesiona do dnia zawarcia umowy.
„Rozbieżności pomiędzy SIWZ i umową w kwestii  ilości roboczogodzin wykonania zamówienia.
SIWZ: rozdział IV – Nie mniej niż 400 godzin wdrożenie, nie mniej niż 600 godzin asysty, nie mniej niż 10 godzin miesięcznego wsparcia
Umowa: §3 punkt 4 – Maksymalnie 400 godzin wdrożenia, §3 punkt 5 – maksymalnie 600 godzin asysty, §3 punkt 6 – maksymalnie 10 godzin miesięcznego wsparcia”
Odp.:
Umowa: §3 punkty 4, 5, 6 otrzymują brzmienie:
4. Świadczenie usług nadzoru nad wdrożeniem, w tym m.in.: analiza przedwdrożeniowa, usługi szkoleniowe użytkowników i administratora systemu; przeniesienie danych z aktualnie użytkowanych systemów (bez historycznych zapisów księgowych i historycznych faktur systemu bilingowego – od bilansu otwarcia 2013 r.).
W ramach umowy Wykonawca jest gotowy wykonać nie mniej niż 400 roboczogodzin nadzoru nad wdrażaniem ZSI (wizyt w siedzibie Zamawiającego oraz prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy, w tym prac zdalnych) w okresie 6 m-cy.
5. Asysta powdrożeniowa przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia prac wdrożeniowych i podpisania protokołu zakończenia wdrożenia. W ramach umowy Wykonawca jest gotowy wykonać nie mniej niż 600 roboczogodzin asysty powdrożeniowej (wizyt w siedzibie Zamawiającego oraz prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy, w tym prac zdalnych) w okresie 12 m-cy.
6. Wsparcie serwisowe i aktualizacja oprogramowania przez okres 48 miesięcy licząc od daty zakończenia asysty powdrożeniowej. W ramach Umowy Wykonawca jest gotowy wykonać nie mniej niż 10 roboczogodzin pracy (wizyt w siedzibie Zamawiającego oraz prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy, w tym prac zdalnych) miesięcznie.
„Czy wykształcenie: Kierownika Projektu, Konsultantów wdrożeniowych, Programistów musi być wyższe informatyczne, czy może być co najmniej wyższe, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym. SIWZ rozdział VII punkt 3.”
Odp.:
SIWZ: rozdział VII punkt 3 podpunkty b), c) otrzymują brzmienie:
b) warunek spełnia Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobą nadzorującą wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy tj. pełniącą funkcję Kierownika Projektu, która posiada co najmniej wykształcenie wyższe, 5-letnie doświadczenie zawodowe u Wykonawcy.
c) warunek spełnia Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 5 osobami, pełniącymi funkcję Konsultantów wdrożeniowych, posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie wdrożenia i konfiguracji systemu Wykonawcy oraz są zatrudnione na umowę o pracę
SIWZ: rozdział VII punkt 3 podpunkty d) pozostaje bez zmian.
„Jakie postępowanie przewiduje Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca potwierdzi certyfikatem przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi ZSI a ten sam użytkownik nie potwierdzi pisemnie, że przekazana mu wiedza jest wystarczająca do samodzielnej pracy z wykorzystaniem ZSI? Umowa: §2 punkt 4.”
Odp.:
W takiej sytuacji za prawidłową pracę działu będzie przejmował odpowiedzialność kierownik działu.
„Proszę o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zalecenia Zamawiającego zdefiniowane w §1 punkt 4 Umowy, proszę o zdefiniowanie jakiego typu będą to zalecenia.”
Odp.:
Zamawiający może dawać zalecenia Wykonawcy wynikające z zakresu umowy i SIWZ.
„Czy wynagrodzenie ryczałtowe określone w §5 punkt 3 Umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych po odbiorze każdego etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w §1 punkt 5 i w §2 punkt 3. Czy poprzez etap rozumie się dostawę i instalację sprzętu, dostawę i instalację bazy danych, dostawę i instalację ZSI, oraz wydzielone w harmonogramie prace analityczno -szkoleniowo-wdrożeniowe. Na czym polega zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w §2 punkt 3, w jakich przypadkach Zamawiający może go nie zatwierdzić i jakie będą tego konsekwencje. W celu uniknięcia w/w problemów proponujemy uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy i dołączenie go w formie załącznika do umowy.
Czy wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w przypadku zmiany stawki VAT w przyszłych latach będzie odpowiednio skorygowane do aktualnie obowiązującej stawki VAT.”
Odp.:
Wynagrodzenie ryczałtowe może być wypłacone albo w całości za wykonaną usługę i dostarczony sprzęt zgodnie z §5 punkt 3 umowy albo na podstawie faktur częściowych wystawionych po odbiorze każdego etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiający rozumie poprzez etapy dostawę i instalację sprzętu, dostawę i instalację bazy danych, dostawę i instalację ZSI, oraz wydzielone w harmonogramie prace analityczno-szkoleniowo-wdrożeniowe. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego polegać będzie na uzgodnieniu i podpisaniu go przez obydwie ze stron. Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego może nastąpić przed podpisaniem umowy i zostać dołączony w formie załącznika do umowy.
Tak, wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w przypadku zmiany stawki VAT w przyszłych latach będzie odpowiednio skorygowane do aktualnie obowiązującej stawki VAT.
„SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia punkt 7.
SIWZ rozdział III Ogólne warunki umów, punkt 9.
Czy migracja danych dotyczy tylko wymienionych w tym punkcie 9 systemów tj. ARGOM (Zbyt wody) i PSKP Kadry i Płace. W przypadku przenoszenia danych z innych systemów niż w/w proszę o wskazanie z jakich systemów i jakie dane będą podlegać migracji
Czy w przypadku systemu AGROM migracja dotyczyć będzie:
–   kontrahentów
–   bilansu otwarcia na uzgodniony w harmonogramie dzień startu systemu np. 1.11.2013  tj. ostatnich odczytów liczników i ostatnio zarejestrowanych ryczałtów (bez historycznych odczytów), nierozliczonych rozrachunków (bez historycznych zapisów księgowych i faktur systemu bilingowego).
–   struktury sieci tj. miejsc i punktów poboru.
–   jeżeli będą migrowane inne dane to proszę podać jakie, a w przypadku danych historycznych proszę o podanie z jakiego okresu.
Czy w przypadku Kadr i Płac migracji będą podlegać tylko kartoteki i słowniki, jeżeli migrowane będą inne dane to proszę podać jakie.  Czy migrowane będą dane historyczne (jakie), jeżeli tak to z jakiego okresu.
Umowa §2 punkt 6. „ ….wszystkie dane zostały przeniesione z obecnie użytkowanych przez Zamawiającego programów/systemów do wdrożonego ZSI oraz są spójne z danymi  znajdującymi się w systemie do tej pory użytkowanym przez Zamawiającego.  Czy oznacza stwierdzenie „że dane są spójne” i czy wszystkie dane  to dane te o których mowa powyżej.”
Odp.:
W przypadku systemu Zbyt wody migracja dotyczyć będzie:
–   kontrahentów,
–   bilansu otwarcia na dzień 01.01.2013r. tj. ostatnich odczytów  liczników i ostatnio zarejestrowanych ryczałtów (bez historycznych odczytów), nierozliczonych rozrachunków (bez historycznych zapisów księgowych),
–   struktury sieci tj. miejsc i punktów poboru – w całości obecnie to jest kartoteka odbiorców,
–   informacje z notatnika oraz z pozycji „uwaga” dla odbiorcy i płatnika.
W przypadku systemu Kadry i Płace migracji będą podlegać tylko kartoteki pracowników.
Wszystkie dane to te dane, które zostały wskazane do przeniesienia przez Zamawiającego i zostały przeniesione poprawnie.
„Prosimy o zdefiniowanie terminu „normalna praca systemu” użytego w §6 punkt 3 Umowy w odniesieniu do wad i usterek (ustęp nr 5 i 6). Brak zdefiniowania, co uważane jest za normalną pracę systemu skutkuje tym, że każde zdarzenie może być tak zinterpretowane a wówczas podpunkt 6 jest martwy.
Proponujemy określenie, które lub jakiego typu awarie uznawane są za „krytyczne” i dla nich zastosować reżim 24 godzinnej naprawy. Na przykład do takich zdarzeń zaliczyć można; brak dostępu do systemu dla wszystkich użytkowników co najmniej jednej funkcjonalności, awaria bazy danych, brak dostępu do serwera bazy danych.
Pozostałe zdarzenia usuwane byłby w okresie 3 dni poprzez naprawę ostateczną lub udostepnienie metody/urządzenia równoważnego na czas naprawy ostatecznej.”
Odp.:
Poprzez normalną pracę systemu Zamawiający rozumie pracę umożliwiającą wykonywanie podstawowych czynności w systemie przez pracowników w poszczególnych działach bez narażania Spółki na znaczne szkody w mieniu.
„Ze względu na fragmentaryczny zakres dostawy sprzętu informatycznego na którym pracować ma ZSI proponujemy w umowie  §6 punkt 3, ustęp 17 dopisać podpunkt d):
„d)  awarii lub niekompatybilności pracy elementów platformy sprzętowo-systemowej nie będącej przedmiotem umowy przeznaczonych przez Zamawiającego do pracy z ZSI”
Odp.:
Umowa: §6 punkt 3, ustęp 17 podpunkt d) otrzymuje brzmienie:
d) awarii pracy elementów platformy sprzętowo-systemowej nie będącej przedmiotem umowy przeznaczonych przez Zamawiającego do pracy z ZSI.
„Prosimy o opisanie rozmieszczenia przewidywanych użytkowników zdalnych. Czy jest to trzy różne lokalizacje po jednym użytkowników czy też jedna lokalizacja w której pracować będzie trzech użytkowników.”
Odp.:
Jeżeli za lokalizację zdalną przyjmujemy stanowisko połączone siecią Wi-Fi znajdujące się w oddzielnym budynku, ale na terenie lokalizacji głównej – wówczas lokalizacji zdalnych będzie dwie, gdzie jedna lokalizacja zdalna – dwóch użytkowników i druga lokalizacja zdalna – jeden użytkownik (połączenie Wi-Fi).
„Prosimy o opisanie lokalnej sieci komputerowej (kategoria okablowania oraz ilość dostępnych portów GigabitEthernet i Fast Ethernet do podłączenia serwera i stacji roboczych), oraz typu użytkowanego dostępu do sieci Internet (rodzaj, przepustowość), zarówno w siedzibie głównej jak i lokalizacjach w których pracować będą użytkownicy zdalni.”
Odp.:
Lokalna sieć komputerowa działa w standardzie Fast Ethernet 100-BaseT, kategoria okablowania 5, typ użytkowanego dostępu do sieci Internet ORANGE DSL 2MB/s we wszystkich lokalizacjach tj. siedzibie głównej i lokalizacjach zdalnych.
„Czy dostawa sprzętu informatycznego ma obejmować również zarządzalny zasilacz bezprzerwowy (UPS) oraz monitor dla serwera?”
Odp.:

Tak, dostawa sprzętu informatycznego obejmować ma również zarządzalny zasilacz bezprzerwowy (UPS) oraz monitor dla serwera.

 

PYTANIE :
I.6 Jak należ rozumieć „czasowe zamknięcie okresu”?
Odp.:
Czasowe zamknięcie okresu – okres do którego można jeszcze wrócić i nanieść zmiany.
 
PYTANIE :
I.8 Jak wyobrażają sobie Państwo taką parametryzację zestawień – jaki miałby być jej zakres?
Odp.:
Zestawienia za różne okresy, selekcja danych do taryf za wodę i ścieki.
 
PYTANIE :
I.26 Wg jakiego mechanizmu przewidziane jest rozbijanie dokumentów? Prosimy o przykłady .
Odp.:
Np.: częściowe zapłaty.
 
PYTANIE :
I.36 Proszę uszczegółowić opis ustalania wyniku finansowego.
Odp.:
Ustalenie niezbędnych przychodów i kosztów.
 
PYTANIE :  
I.43 Czy można uzyskać listę zestawień częściowych?
Odp.:
Zestawienia częściowe będą parametryzowane przez dane zamieszczone w bazie danych.
 
PYTANIE :
IV.1 O jakie dane techniczne dokładnie chodzi? Prosimy o podanie szczegółowego wykazu danych technicznych, które powinny znajdować się w kartotece.
Odp.:
Przez dane techniczne Zamawiający rozumie np.: średnice, długości, rodzaj materiału itp.
 
PYTANIE :
 IV.24 Co będzie wchodzić w skład ewidencji pomocniczej KŚT?
Odp.:
 
 
PYTANIE :  
V.4 O jaką wstępną kalkulację chodzi? Prosimy o przykłady.
Odp.:
Wstępna wycena usługi przed jej wykonaniem np.: naprawa przyłącza.
 
PYTANIE :
VI.28 Co oznacza analiza skierowana na poznanie klienta? Prosimy o przykłady.
Odp.:
Analiza skierowana na poznanie klienta – dotyczy różnego rodzaju zestawień odnośnie klienta i świadczonych jemu usług w zadanym okresie, a także analiza różnych kryteriów wyszukiwania mająca na celu porównywanie zadanych parametrów (np. porównanie dwóch klientów (sąsiadów) z jednej ulicy odnośnie zużycia w określonym okresie).
 
PYTANIE : – VII.11 Na czym mam polegać edycja i jakie operacje są dozwolone w ramach grupowej modyfikacji ?
Odp.:
Edycja dotyczy treści danych zamieszczanych na fakturze – np. dla danej grupy odbiorców dopisać informację o podwyżce cen wody, o planowanym kolejnym odczycie.
 
PYTANIE : – Ogólne wymagania wobec ZSI – pkt. 4
Czy przez integrację z pakietem Microsoft Office 2003, Zamawiający rozumie integrację poprzez pliki Excel ?
Odp.:
Tak.
 
PYTANIE :  
Ogólne wymagania wobec ZSI – pkt. 7
Czy przez możliwość samodzielnej modyfikacji przez Zamawiającego wydruków, formularzy, zestawień, Zamawiający rozumie możliwość zmiany szaty graficznej?
Odp.:
Przez możliwość samodzielnej modyfikacji przez Zamawiającego wydruków, formularzy, zestawień, Zamawiający rozumie możliwość zmiany szaty graficznej, kolejności kolumn, wierszy itp.
 
PYTANIE :
Czy w sytuacji, kiedy Oferent jest producentem wszystkich modułów programowych, z wyłączeniem systemu kadrowo-płacowego i posiada wyłączne prawo autora tego oprogramowania do sprzedaży tego produktu na rynku przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych , Zamawiający uzna spełnienie SIWZ przez oferenta w odniesieniu do pkt. Ogólne wymagania wobec ZSI (pkt. 12) ?
Dodatkowo Oferent na potrzeby niniejszego postępowania dla KWiP w Kraśnku, posiadać będzie autorskie prawo majątkowe do systemu kadry-płace.
Odp.:
Tak.
 
PYTANIE :
wzór umowy (par 12, pkt.1.1)
Dla jasności zapisu, prosimy o uszczegółowienie: „….nieterminowe wykonanie umowy z winy Wykonawcy…..”
Odp.:
Nie wywiązanie się z zakresu zamówienia zgodnie z §3 punkty 1 – 4 umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 
PYTANIE :
Dotyczy pytania: SIWZ rozdział VII punkt 3c – w punkcie c) podobnie jak w a) i b) wnioskujemy o dopuszczenie wykształcenia Programistów jako wyższe, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu systemów informatycznych.
Odp.:
Zamawiający przychyla się do zaproponowanej zmiany.
PYTANIE :
Wnioskujemy o zmianę daty bilansu otwarcia na dzień 1.11.2013 lub doprecyzowanie warunków w przypadku pozostawienia daty  bilansu otwarcia na dzień 1.01.2013.
–       Bilans otwarcia na dzień 1.11.2013, przy czym nierozliczone należności w bilansie otwarcia zostaną wprowadzone jako nierozliczone faktury, wybór tej opcji pozwoli na szybkie uruchomienie sytemu Fakturowania Zbytu Wody i Odbioru Ścieków.
–       Bilans otwarcia na dzień 1.01.2013 jak w 2.1, dodatkowo dokumenty obrotowe stycznia, lutego, marca itd. aż do września czy nawet października, wraz z ich skutkami księgowymi oraz weryfikacją na koniec każdego miesiąca, przy czym przeniesie i weryfikacja tak dużej ilości dokumentów obrotowych jest pracochłonne, dlatego w takim przypadku należałoby co najmniej o 2 miesiące wydłużyć okres wdrażania.
Odp.:
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowiska co do daty bilansu otwarcia tj. 01.01.2013r. Dotyczy to danych tylko i wyłącznie z programu Zbyt wody.
PYTANIE :
Prosimy o informację czy dla wszystkich dwóch lokalizacji zdalnych dostępny będzie bezpośredni dostęp do Internetu poprzez łącze DSL bez pośrednictwa sieci radiowych (WiFi)?
Odp.:
Tak, dla wszystkich dwóch lokalizacji zdalnych dostępny będzie bezpośredni dostęp do Internetu poprzez łącze DSL.
PYTANIE :
Czy warunek określony w rozdziale VII p1.2) (wiedza i doświadczenie) będzie spełniony jeśli dotyczyć będzie dostaw modyfikacji, uzupełnień i rozbudowy istniejących systemów u obecnych klientów. Czy np. dostawa nowych zestawów inkasenckich i związana z tym wymiana oprogramowania w ramach rozszerzenia istniejącego systemu lub wymiana oprogramowania z DOS na Windows, będzie potraktowana jako jedna z trzech dostaw w myśl punktu VII.1.2)a) SIWZ. Czy jednak zapis w SIWZ należy rozumieć tak, że dotyczy on 3 nowych wdrożeń do nowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Odp.:
Zapis w SIWZ należy rozumieć tak, że dotyczy on 3 nowych wdrożeń do nowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 
PYTANIE:
Czy osoba pełniąca w firmie rolę równocześnie programisty i konsultanta-wdrożeniowca, spełnia obydwa warunki określone w rozdziale VII p 3 b) i c) – programisty i konsultanta wdrożeniowca.
Odp.:
Nie, osoba pełniąca w firmie rolę równocześnie programisty i konsultanta-wdrożeniowca, nie spełnia obydwa warunki określone w rozdziale VII p 3 b) i c).