Pytania i odpowiedzi

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pyt.1 Prosimy o określenie wielkości gwintu wewnętrznego i zewnętrznego w pakiecie XXII pkt. 1-9 oraz w pakiecie XXIII pkt 1-9.

Odp.1 W odpowiedzi na złożone zapytanie informujemy, że w formularzu ofertowym uściślono i dokładniej określono wielkości gwintów w grupie XXII punkty 1-10 oraz w grupie XXIII punkty 1-10. W związku z tym zmieniono druk formularza ofertowego. Wszystkie oferty złożone na „starym” formularzu będą również uwzględniane.

 

Pyt.2 Czy możemy złożyć ofertę nie mając pełnej palety wymienionych w zapytaniu kształtek? Poniżej zamieszczamy wykaz produkowanych przez … kształtek. Jednocześnie zwracamy uwagę, że inne firmy zapewne też nie mają wszystkich pozycji z w/w formularza ofertowego.

Pyt.3 W celu uniknięcia nieporozumień chcielibyśmy prosić o sprecyzowanie, co Państwo rozumiecie pod pojęciem GZ, GW (w calach). Ze względu na dużą grubość rur PE w stosunku do rur stalowych, przy przejściu z rur polietylenowych na stalowe, gwintowane, stosuje się następujące przeliczenie średnic uważane za odpowiadające (rura PE/r.st.-calowa): 20/1/2”;25/3/4”;32/1”;40/11/4”;50/11/2”;63/2”. Zastosowanie innych gwintów można traktować jako redukcje zmniejszające lub zwiększające.

Odp.2-3 Odp. W odpowiedzi na pytania 1 i 2 informujemy, że uwzględniając zgłoszone uwagi w formularzu ofertowym w grupach XXII i XXIII zmieniono zakres i ilości wymaganych poszczególnych elementów armatury oraz uściślono i dokładniej określono wielkości gwintów. W związku z tym zmieniono druk formularza ofertowego. Wszystkie oferty złożone na „starych” formularzach będą również uwzględniane (w zakresie i ilościach jak w formularzu poprawionym).

 

Pyt.4 W nawiązaniu do specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zestawienia materiałowego- zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie następujących zapisów
czy opis zwarty w zestawieniu armatury:

– Grupa I- ” zasuwy kołnierzowe krótkie ( w komplecie z obudową teleskopową )- należy rozumieć jako sumę ceny zasuwy i obudowy ?
– Grupa IV-” zasuwy do przyłączy domowych z POM ( w komplecie z obudową teleskopową )- należy rozumieć jako sumę cen zasuwy i obudowy ?
– Grupa V-” zasuwy, zwory kątowe do przyłączy domowych ( w komplecie z nasadą odcinającą i obudowa teleskopową )- należy rozumieć jako suma cen zaworu, nasady i obudowy teleskopowej?

Odp.4 Tak. W grupie I i IV cena jednostkowa netto stanowi sumę cen zasuwy i obudowy, a w grupie V cena jednostkowa netto stanowi sumę cen zaworu, nasady odcinającej i obudowy teleskopowej.

 

Pyt.5 Czy możemy zaproponować w naszej ofercie kształtki z uszczelkami NBR, na które to posiadamy atesty PZH, a także certyfikaty innych państw, np. DVGW-Niemcy?

Odp.5 Zgodnie z pkt 12., ppkt 3. standardów materiałowych obowiązujących w KPWiK Sp. z o.o. (zał. nr 4 do SIWZ – Armatura wodociągowa – Standardy materiałowe obowiązujące w KPWiK Sp. z o.o) zastosowane uszczelki muszą być wykonane z EPDM.

 

Pyt.6 W załączniku nr 4 pkt 1.1.12. znajduje się zapis mówiący o konieczności dostawy wraz z zasuwami uszczelek łączących zasuwy z rurociągiem wykonanych z EPDM z wkładką płócienną lub stalową. Czy dostawa uszczelek w komplecie z zasuwą jest niezbędnym warunkiem złożenia oferty na dostawy zasuw kołnierzowych? Jest to asortyment nie bezpośrednio związany z przedmiotem zamówienia i zwykle stanowi przedmiot osobnego zamówienia.

Odp. 6 Zgodnie z pkt 1.1.12 Standardów materiałowych obowiązujących w KPWiK Sp. z o.o. (Załącznik nr 4) uszczelki łączące zasuwy z rurociągiem powinny być dostarczone w komplecie z zasuwą.

 

Pyt.7 W załączniku nr 4 pkt 1.1.3 znajduje się zapis – … Przystosowane do ciśnienia 1.0/1,6 MPa. Jaki ma być owiert zasuw kołnierzowych w średnicach DN80 i DN200 na ciśnienie 1,0 MPa czy na 1,6 MPa?

Odp.7 Owiert zasuw kołnierzowych w powyższych średnicach powinien być wykonany na ciśnienie 1,6 MPa.

 

Pyt. 8  W Formularzu ofertowym załącznik nr 1 Grupa XII poz. 1 wpisano skrzynki uliczne do zasuw 270×270. Czy mają to być skrzynki kwadratowe o boku 270×270, czy mają to być skrzynki o wysokości 270 mm typowej średnicy 190mm?

Odp. 8 Mają to być skrzynki okrągłe o wysokości 270 mm i dolnej podstawie 270 mm. Średnica górnej pokrywy wynosi 190 mm. Ma być to skrzynka typu B według normy PN-M-74081:1998 „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

 

Pyt. 9 W załączniku nr 4 pkt 9.5. wpisano między innymi, że kolumna hydrantu ma być wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG40. Czy zamawiający dopuści aby kolumna hydrantu nadziemnego była wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości 250µm, lub ze stali cynkowanej ogniowo wewnątrz i zewnątrz?

Odp. 9 Zgodnie z pkt 9.5 Standardów materiałowych obowiązujących w KPWiK Sp. z o.o. (Załącznik nr 4) kolumna hydrantu nadziemnego musi być wykonana wyłącznie z żeliwa sferoidalnego min. GJS400/GGG40.

 

Pyt.10  XXXXX uzyskał atest higieniczny PZH dla kształtek skręcanych oraz wciskowych wraz z uszczelką NBR (nie jest ona wpisana w certyfikacie, ale atest został wydany w oparciu o badania NBR). XXXXX stosuje uszczelki NBR, które są regularnie kontrolowane i certyfikowane przez niemiecki instytut higieniczny pod względem biologicznym (tworzenie się filmu biologicznego) oraz zawartość ołowiu i posiada dopuszczenia DVGW do wody pitnej na takie uszczelki.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że stosowanie uszczelek EPDM jest powszechne w przypadku armatury żeliwnej. Natomiast przy produkcji kształtek z tworzyw sztucznych do wody stosuje się na razie powszechnie uszczelki NBR i na takie wykonanie firmy posiadają aprobaty techniczne oraz atesty PZH (aprobaty Akwedukt, MPJ, +GF+, Unidelta, STP-Hydrobud, Irritec-Budmech, Friatec, Valsir).
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie naszych produktów-kształtek mechanicznych (wciskowych, zaciskowych) do stosowania w Państwa firmie i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

Odp.10 Zamawiający dopuszcza zastosowanie uszczelek NBR w kształtkach skręcanych (rozkręcanych) oraz wciskowych (dot. grupy XXII i XXIII z formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.