Pytania i odpowiedzi

W związku z otrzymanymi zapytaniami Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:
Pyt. 1. Czy Zamawiający mógłby dołączyć do SIWZ obecnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne oraz operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęć wody zlokalizowanych przy ulicach: Głęboka, Żwirki i Wigury oraz 3-ego Maja w Kraśniku?
Odp. Nie. Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne oraz operat wodnoprawny w formie „papierowej”, który może być udostępniony do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pyt. 2. Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną instalacji i urządzeń służących do poboru wód podziemnych z ujęć wody zlokalizowanych przy ulicach: Głęboka, Żwirki i Wigury oraz 3-ego Maja w Kraśniku?
Odp.  Tak.
 
Pyt. 3. Czy Zamawiający posiada informacje jak postępować w przypadku zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii?
Odp. Tak.
Pyt. 4. Czy dla wszystkie ujęć, których dotyczy przetarg na opracowanie operatu wodnoprawnego, posiadają Państwo dokumentację hydrogeologiczna oraz decyzje zatwierdzające te dokumentacje?
Odp. Tak.  Zamawiający posiada zatwierdzoną dokumentację hydrologiczną dla wszystkich ujęć, których dotyczy przetarg.
Pyt. 5  Czy posiadacie Państwo:
           1.      Kompletne dokumentacje hydrogeologiczne wraz z decyzjami zasobowymi dla wszystkich ujęć
           2.      Aktualne badania wody ujmowanej ze wszystkich ujęć
           3.      Aktualne mapy terenu
           4.      wypisy i wyrysy dla działek na których znajdują się ujęcia. Jeśli nie proszę o informację na ilu działkach znajdują się poszczególne ujęcia.
           5.      przekroje przez urządzenia wodne.
Odp. 1. Tak, część dokumentacji znajduje się w państwowych zasobach archiwalnych.
         2. Tak.
         3. Nie. Zgodnie ze SIWZ „Wykonawca zamówienia własnym kosztem i staraniem uzyska wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia informacje i materiały              tj. m.in.: mapy”.
         4 Nie. Ujęcie 3-ego Maja – 1 działka, ujęcie Głęboka – 7 działek, ujęcie Żwirki i Wigury – 4 działki.
        5. Tak. Zamawiający posiada przekroje studni.
Pyt. 6
 1. Czy przetarg obejmuje jedno ujęcia składające się z kilku studni przy ulicach Głęboka, Żwirki Wigury, 3-go Maja, jeśli tak to ile studni obejmuje to ujecie,
 2. Czy przetarg obejmuje kilka ujęć, jeśli tak to ile studni wchodzi w skład każdego ujęcia,
 3. Z jakich utworów studnie czerpią wodę i jakie są ich głębokości
 4. Czy posiadają dokumentacje hydrogeologiczne z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych ujęć,
 5. Czy posiadają prawo do informacji geologicznej (dokumentacji hydrogeologicznych)
 6. Z którego roku pochodzą dokumentacje hydrogeologiczne,
 7. Czy posiadają decyzję zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia,
 8. Czy posiadają decyzję dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody,
 9. Czy posiadają wyniki badań jakości wody surowej i uzdatnionej z ostatnich 5 – 10 lat,
 10. Proszę o podanie numerów ewidencyjnych działki (działek) na których zlokalizowane jest ujęcie wody,
 11. Czy była wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 12. Czy posiadają wypis z rejestru poboru wody z ujęcia z ostatnich 5 lat,
 13. Czy posiadają schemat technologiczny stacji uzdatniania wody (rysunek, opis),
 14. Czy posiadają rysunki obudowy studni,
 15. Czy posiadają dane zamontowanych w studniach pomp głębinowych (typ pomp, głębokość zamontowania, wydajność),

 

Odp.

 1. nie, przetarg obejmuje 3 ujęcia wody,
 2. tak, ujęcie Głęboka – 6 studni, ujęcie Żwirki i Wigury – 6 studni, ujecie 3-ego Maja – 2 studnie, UWAGA!!! (data publikacji 10..09.2012r g 1030) na ujęciu Żwirki i Wigury znajduje się 12 otworów studziennych, z czego 6 jest czynnych,
 3. utwory kredowe, głębokość od 60 do 80 m,
 4. tak,
 5. tak,
 6. z lat 1960 -1980,
 7. tak,
 8. tak,
 9. tak, co najmniej z 10 lat,
 10. Zamawiający poda nr działek Wykonawcy, który będzie realizował przedmiotowe zamówienie,
 11. Zamawiający nie ma wiedzy na ten temat,
 12. Zamawiający prowadzi rejestr poboru wody z ujęć z co najmniej 5 lat,
 13. nie, Zamawiający nie uzdatnia wody na żadnym ujęciu,
 14. tak, ale niekompletne,
 15. tak.