Pytania i odpowiedzi

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

 

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

PYTANIE 1 – „7. Możliwość rozliczania projektów z funduszy unijnych.”. Prosimy o dokładny opis funkcjonalny w/w funkcjonalności.
Odp.: Chodzi o prowadzenie księgowości dla potrzeb rozliczania inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – funduszy unijnych, pozyskanych przez Spółkę.
PYTANIE 2 – „8. Możliwość stworzenia szeregu parametryzowanych zestawień w różnych układach.” – Prosimy o dokładną listę zestawień i parametrów, które miałyby być wykorzystane przy tych zestawieniach.
Odp.: Zestawienia za różne okresy, selekcja danych do taryf za wodę i ścieki.
PYTANIE 3 – „19. Możliwość automatycznego rozksięgowania kosztów – również w trakcie wprowadzania dokumentów wg dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (powierzchni, kubatury, ilości zatrudnionych w dziale itp.).” – Prosimy o dokładną listę możliwych do wybrania przez użytkowników kryteriów.
Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić wszystkich kryteriów. W funkcjonalności podane są dane przykładowe.
PYTANIE 4 – „21. System powinien umożliwiać tworzenie dowolnej ilości budżetów zadaniowych i ich automatyczną bieżącą kontrolę wykonania w oparciu o zapisy w księdze głównej.” – Prosimy o dokładny opis funkcjonalny w/w funkcjonalności.
Odp.: Możliwość kontroli kosztów z wykonania zaplanowanych budżetów w oparciu o dokonane zapisy księgowe.
PYTANIE 5 – „35. Zapamiętywanie preferowanych ustawień każdego użytkownika systemu (sposobów wyświetlania danych, kolorów poszczególnych elementów systemu wyświetlanych na ekranie, preferowanych drukarek, standardów kodowania polskich liter itp.).” – Prosimy o dokładną listę parametrów, które użytkownik  mógłby zmieniać i podaniu poziomu szczegółowości tychże zmian (np. czy użytkownik ma mieć możliwość zmiany kolorów poszczególnych kontrolek na ekranie).
Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić wszystkich ustawień. W funkcjonalności podane są przykładowe ustawienia.
PYTANIE 6 – „37. Tworzenie dekretów automatycznie przeksięgowujących podane salda kont wynikowych na Wynik Finansowy.” – Prosimy o dokładny opis funkcjonalny w/w funkcjonalności, a także przykłady takich przeksięgowań.
Odp.: W oparciu o Zakładowy Plan Kont stworzenie automatów księgowych umożliwiających uzyskanie wyniku finansowego na daną chwilę.
PYTANIE 7 – „44. Przeglądanie, wyszukiwanie oraz możliwość wprowadzania dokumentów poza dokumentami wprowadzonymi w Zbycie Wody.” – Proszę o sprecyzowanie o jakie dokumenty chodzi, ich specyfikę i dokładny opis funkcjonalny wprowadzania takich dokumentów.
Odp.: Wszystkie dokumenty związane z pozostałą sprzedażą i zakupami, oraz polecenia księgowania.
PYTANIE 8 – V. „4.Umożliwienie sporządzania wstępnej kalkulacji na usługi dodatkowe.” – Prosimy o dokładny opis funkcjonalny w/w funkcjonalności.
Odp.: Wstępna wycena usługi przed jej wykonaniem np.: naprawa przyłącza, itp..
PYTANIE 9 – VIII. „21. Inne raporty: odczyty wykonane, niewykonane, z uwagami, wg grup uwag, wg wykonanej pracy.” – jakie dane powinny być rejestrowane w ramach wykonanej pracy?
Odp.: Wg wykonanej pracy tzn. ilość zadana do wykonania, wgrana trasa inkasencka z określoną liczbą odbiorców, i rozliczenie tej trasy raport odczytanych i nieodczytanych, wystawionych faktur zaliczkowych, pozostawionych informacji, taki raport dzienny pracy odczytywacza.
PYTANIE 10 – X. „12. System powinien być przygotowany do rozbudowy o moduł „zarządzania informacją eksploatacyjną” pozwalający na definiowanie dowolnej ilości „Dzienników zgłoszeń eksploatacyjnych” stanowiących bazę do generowania bieżących zleceń eksploatacyjnych takich jak wymiana wodomierza, naprawa awarii, aktualizacja umowy itp. Realizacja zadań wykonywanych przez pracowników biorących udział w procesie realizacji zgłoszenia powinna w sposób automatyczny tworzyć zapisy w bazie zdarzeń systemu tak aby tworzone na ich podstawie analizy pozwalały na łatwe wprowadzenie systemów sterowania jakością podstawowych procesów obsługi kontrahentów.” – Prosimy o dokładny opis funkcjonalny w/w funkcjonalności.
Odp.: Dotyczy w przyszłości połączenia z działem technicznym oraz GIS i wzajemnej współpracy, wystawiania zleceń do wykonania w konkretnym czasie.
PYTANIE 11 – XI. „11. Raporty pomocnicze i wydruki na indywidualne zapytania.” – Prosimy o dokładna listę raportów wraz z parametrami, które mogą być wybierane przez użytkowników.
Odp.: Np. zestawienia niezapłaconych faktur po terminie płatności 30, 60 dni.., zestawienie dla wskazanego odczytywacza za dany miesiąc ilość  nie odczytanych punktów do całości. itp