Kraśnik, dnia 13 stycznia 2014 roku

 

Opłata abonamentowa

Odpowiedź KPWiK sp. o. o. w Kraśniku na pytanie zadane na Portalu społecznościowym

 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na portalu społecznościowym Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. odpowiada na pytanie dotyczące naliczania abonamentu za urządzenie pomiarowe ścieków.
Wysokość opłaty abonamentowej za urządzenie pomiarowe ścieków naliczana jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówz dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.  Nr 72, poz. 747) tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 123, poz. 858) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz.U.  Nr 127, poz. 886).

            Zgodnie § 2, p.11  wyżej wymienionej ustawy stawka opłaty abonamentowej jest wielkością wyrażoną w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków.

Natomiast zgodnie z art. 27 p. 4-5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej
ub określonejw umowie.

W KPWiK sp. o.o. ilość ścieków ustalana się na podstawie umowy jako równą ilości pobranej wody oraz na podstawie urządzeń pomiarowych ścieków.

Obowiązujące od 1 sierpnia 2013 roku w KPWiK Sp. z o. o Taryfy zawierają:

1) cenę za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

2) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług wodociągowych:

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

3) cenę za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody;

4) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług kanalizacyjnych:

a) w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
b) w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówz dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.  Nr 72, poz. 747) tekst jednolity
z dnia 12
 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 858)

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U.  Nr 127, poz. 886.

Specjalista ds. taryf

mgr inż. Romuald Zaborowski