Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem
  własnym Gminy.

 2. Pod pojęciem Gminy rozumie się Gminę Miejską Kraśnik.
 3. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
  odprowadzania ścieków realizowanych przez Usługodawcę.
 4. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa
  polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
 5. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa
  polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
 6. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej„Usługobiorcą”.
 7. Usługodawcą” w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Kraśnika
 8. Umową” w znaczeniu niniejszego regulaminu jest umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków oraz umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
 9. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to
  rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§2

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy wynikających z Ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Usługodawcą a właścicielem lub administratorem instalacji, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

§3

Dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub/i odprowadzaniu ścieków, zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.

§4

Usługodawca może prowadzić hurtową sprzedaż wody w oparciu o stosowne umowy cywilno -prawne.

§5

Usługodawca wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Miasta Kraśnika.