Rozdział I Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – zwany dalej Regulaminem – określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta Kraśnika, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców.
 2. Hurtowa sprzedaż wody nie podlega przepisom niniejszego Regulaminu.

 § 2

Użyte w Regulaminie określenia są wyjaśnione w art. 2 ustawy, a nadto niektóre z nich zostały poniżej przytoczone oraz uzupełnione i oznaczają:

 1. ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
 2. odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3) ustawy,
 3. przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4) ustawy,
 4. umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
 5. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19) ustawy,
 6. wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, nabyty, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 7. wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, nabyty, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 8. wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, nabyty, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 9. okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków określony w umowie,
 10. Gmina – Gminę Miejską Kraśnik,