Rozdział II Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne…

ROZDZIAŁ II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3

 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków może być określona w umowie. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców, wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.
 2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją burmistrza miasta.

§ 4

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
  • dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci,
  • budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
  • zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
  • Dokonanie kontroli funkcjonowania wodomierza głównego,
  • z własnej inicjatywy bez pobierania opłat,
   na żądanie odbiorcy, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza głównego przez uprawniony podmiot – koszty postępowania ponosi odbiorca,
  • Zapewnić zastępczy punkt poboru wody w przypadkach wskazanych w ustawie,
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 5

 1. Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
  1. utrzymania i użytkowania instalacji i przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu Odbiorcy w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
  2. realizacji określonych w przepisach i umowie, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości, sposobów realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków,
  3. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się z niej wody,
  4. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zrzutach ścieków oraz o zmianach ilości i jakości ścieków, odbiegających od warunków umowy,
  5. nie zmieniania, bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  6. w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy, jego obowiązkiem jest utrzymywanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Usługodawcę,
  7. zapewnienia niezawodnego działania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami niskich temperatur posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych z przyrządami pomiarowymi (wodomierzami) oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włączenie, tj. ponoszenie wszelkich kosztów konserwacji, napraw, legalizacji i usunięcia awarii,
  8. utrzymania i użytkowania instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
  9. umożliwienia dostępu i udzielania informacji Przedsiębiorstwu o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
  10. wykorzystywania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowach,
  11. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych przez Odbiorcę instalacji i przyłączy, mających wpływ na wskazania wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego oraz na inne urządzenia Przedsiębiorstwa,
  12. niewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego przyrządów pomiarowych oraz urządzeń należących do Przedsiębiorstwa, a w szczególności zmiany ich usytuowania,
  13. udostępnienia Przedsiębiorstwu swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu wodomierza głównego jego montażu, demontażu lub wymiany oraz do odczytu innych przyrządów pomiarowych,
  14. wydzielenia, wyposażenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza głównego i jego usytuowania,
  15. zapewnienia Przedsiębiorstwu możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Przedsiębiorstwa,
  16. zainstalowania i utrzymywania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,
  17. dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowych warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków w przeciągu 12 miesięcy,
  18. niewykorzystywania instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych,
  19. nie lokalizowania budynków i budowli oraz nasadzeń drzew i krzewów na urządzeniach i przyłączach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m oraz na urządzeniach i przyłączach kanalizacyjnych w pasie 5m.
  20. nie odprowadzania do urządzeń i przyłączy Przedsiębiorstwa m.in.:
   • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
   • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i emulsji, mieszanin cementowych,
   • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
   • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
   • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
   • niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych,
   • innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Usługodawcy, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego,
   • wód opadowych i roztopowych.
 2. W przypadku zabudowy urządzeń i przyłączy wodociągowych, urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych budowlami typu – drogi, chodniki, bruki itp. oraz nasadzeniami, koszty związane z przywróceniem powyższych obiektów budowlanych i nasadzeń do stanu pierwotnego pokrywa Odbiorca.

§ 6

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, przyłącze ulegnie uszkodzeniu Odbiorca jest obowiązany do jego niezwłocznej naprawy. Wykonana naprawa przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Przedsiębiorstwo.
 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie naprawi przyłącza pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia uszkodzenia a kosztami naprawy obciążyć Odbiorcę.