Rozdział II Warunki przyłączenia do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

Rozdział II

Warunki przyłączenia do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

§6

Zakres budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Usługobiorcę jest następujący:

 1. realizację budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz studni
  wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt Usługobiorca,

 2. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Usługodawca, a urządzenia pomiarowego Usługobiorca.
 3. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierzy dodatkowych pokrywa Usługobiorca.

§7

 1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu Usługodawcą i Gminą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.

 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą zostać przekazane Gminie lub Usługodawcy na zasadach określonych w art. 31 Ustawy oraz w umowie o przyłączeniu.

§8

Usługodawca jest zobowiązany przyłączyć do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie jeżeli spełnione zostaną warunki przyłączenia i istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejących urządzeń wodociągowych oraz zdolnościami przepustowymi istniejących urządzeń kanalizacyjnych.

§9

Przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Usługodawcę zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§10

 1. Z wnioskiem o przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub/i kanalizacyjnych może występować osoba, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Usługodawcy pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia.
 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Usługodawca.

§11

1. Wniosek o przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powinien zwierać m.in.:

1) dane wnioskodawcy,

2) określenie:

 1. rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

 2. harakterystyki zużycia wody, (ilość, przeznaczenie wody oraz charakter
  jej zużycia)
 3. rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również
  jakości odprowadzanych ścieków,

3) informacje określające charakterystykę techniczną urządzeń i obiektu, do którego
będzie dostarczona woda, m.in.:

 1. rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe, inne) w budynkach zasilanych w wodę,

 2. przewidywane wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i
  odprowadzające ścieki,
 3. przewidywane zapotrzebowanie na wodę Qdśr oraz dodatkowo Qhmax dla celów
  produkcyjno – usługowych i ppoż,
 4. informacje dotyczące minimalnych wymaganych ciśnień i ciągłości dostaw
  wody do urządzeń technologicznych,

4) przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków

2. Do wniosku, Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

 1. aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 ewentualnie 1:1000, określającą
  usytuowanie nieruchomości względem istniejących urządzeń
  wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń
  uzbrojenia terenu,

 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile istnieje
  wymóg jej posiadania

§12

 1. Usługodawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 2. Warunki przyłączenia określają m.in.:
 1. miejsca i sposób przyłączenia urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
  z instalacjami i przyłączami Usługobiorcy,

 2. miejsca i warunki zainstalowania: wodomierza głównego oraz urządzenia
  pomiarowego mierzącego ilość odprowadzonych ścieków,
 3. dopuszczalną jakość odprowadzanych ścieków,
 4. ciśnienie dyspozycyjne,
 5. zakres prac projektowych,
 6. termin ważności warunków przyłączenia.
 7. wymogi techniczne materiałów do budowy.

§13

Umowę o przyłączenie sporządza Usługodawca. Umowa o przyłączenie określa m.in.:

 1. strony zawierające umowę,

 2. zakres prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych,
 3. przewidywany termin zakończenia budowy,
 4. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków,
 5. dpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

f) podmiot eksploatujący urządzenia lub przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne po ich
wykonaniu,

g) własność urządzeń lub/i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych po ich wykonaniu,

h) sposób finansowania inwestycji,

i) uwarunkowania dotyczące zabezpieczenia dostępu do urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

§14

 1. Podpisanie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
  projektowych.
 2. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót budowlanych jest wcześniejsze
  uzgodnienie z Usługodawcą projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i spełnienie warunków określonych przez prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 20 i art. 30)
 3. Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje Usługodawca odpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania projektu.
 4. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
  przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 5. skreślony
 6. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 4 są potwierdzone przez strony w
  protokołach, których wzory określa Usługodawca.
 7. Brak pozytywnego odbioru wykonanych prac przez Usługodawcę uniemożliwia przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
 8. Dostawa wody i odbiór ścieków następuje w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem § 14 ust. 9 Regulaminu
 9. Dostawę wody poprzez otwarcie zasuw lub odbiór ścieków poprzez odblokowanie kanału dokonuje Usługodawca.