Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Usługobiorcami

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Usługobiorcami

§15

 1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczenie wody lub/i odprowadzanie ścieków następuje po pozytywnym podpisaniu przez strony protokołów określonych w § 14 ust. 4 i spełnieniu warunków odbioru w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

 2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której jest dostarczana woda lub z której są odprowadzane ścieki, a także z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
 4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Przedsiębiorstwa zawierają umowy na prowadzenie odczytów i rozliczeń za wodę i ścieki (wzór umowy sporządza Usługodawca) z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 1. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,

 2. wnioskodawca przedłoży uzgodniony z osobami korzystającymi z lokali sposób
  rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami
  zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
 3. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu
  bez zakłócania dostaw wody w pozostałych lokalach.
 4. wnioskodawca ustala z Usługodawcą sposób/zasady przerwania dostarczania
  wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach,
 5. zainstalowane wodomierze spełniają wymagania PN oraz wymagania uzgodnione
  z Usługodawcą odnośnie ich parametrów technicznych.
 6. koszty dostosowania instalacji wewnętrznych poszczególnych lokali i budynków
  do nowych warunków odczytu oraz koszty: zakupu wodomierzy, ich legalizacji,
  montażu i wymiany, obciążają lokatorów bądź zarządców – właścicieli.
 7. Usługodawca może wyrazić zgodę na zawarcie umów, na prowadzenie odczytów i rozliczeń za wodę i ścieki z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§16

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

 2. umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami
  kodeksu cywilnego oraz zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w art. 8
  ustawy.
 3. umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
 4. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron z
  zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
 5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę
  środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
 6. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym po
  odcięciu dostawy wody lub zablokowaniu przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art. 8 Ustawy i niniejszego Regulaminu, po rozwiązaniu/odstąpieniu.
 7. Koszty ponownego zawarcia umowy oraz uruchomienia dostawy wody lub/i
  odprowadzenia ścieków obciążają Usługobiorcę.
 8. W przypadku utraty tytułu prawnego przez Usługobiorcę, jak również w razie nie
  powiadomienia Usługodawcy o zamiarze rozwiązania umowy, Usługobiorca
  zobowiązany jest do regulowania należności do dnia zdemontowania wodomierza
  głównego lub do dnia zawarcia przez Usługodawcę umowy z następnym Usługobiorcą.
 9. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 8 Ustawy oraz:

– kradzieży przyrządów pomiarowych,

– dokonania zmian w instalacjach Odbiorcy i przyłączach skutkujących w sposób negatywny na funkcjonowanie urządzeń Usługodawcy,

Usługodawca ma prawo odstąpić/rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

10. Pobór wody i (lub) odprowadzanie ścieków bez zawarcia umowy skutkuje
odpowiedzialnością karną przewidzianą w Ustawie oraz cywilną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§17

Umowę sporządza Usługodawca. Umowa zawiera m.in. postanowienia dotyczące:

 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub/i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

 2. sposobu i terminu rozliczeń,

 3. praw i obowiązków stron umowy,

 4. kontroli urządzeń wodociągowych lub/i urządzeń kanalizacyjnych,

 5. warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych oraz skutków finansowych za przekroczenie podanych warunków,

 6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie
  warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 18

W umowach dotyczących odprowadzenia ścieków Usługodawca uwzględni postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 Ustawy.

§19

W przypadku gdy ścieki Usługobiorcy przekraczają warunki określone przez Usługodawcę, Usługobiorca winien własnym staraniem i kosztem zapewnić ich podczyszczenie.

§20

Umowa wygasa w przypadku śmierci Usługobiorcy, zmiany Usługobiorcy lub utraty przez Usługodawcę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Obowiązek zawarcia umowy ciąży na nowym Usługobiorcy.

§21

Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków stanowi wniosek, o którym mowa w § 11 Regulaminu, składany przez Usługobiorcę i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku Usługobiorców przemysłowych, również jakość odprowadzanych ścieków.

§22

Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określone zgodnie z przepisami ustawy przez Usługodawcę i zatwierdzone uchwałą Rady Gminy, nie podlegają ustaleniu w oparciu o umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

§23

Umowy o odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych zawiera i sporządza Usługodawca na pisemny wniosek dostawcy ścieków.

§24

Zasady odbioru i opłaty za ścieki ze zbiorników bezodpływowych ustala i wprowadza Usługodawca.