Rozdział IV Obowiązki Usługodawcy – minimalny poziom usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział IV

Obowiązki Usługodawcy – minimalny poziom usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§25

Usługodawca zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości (określonej w umowie), pod odpowiednim

ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§26

Usługodawca zapewni eksploatację posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

§27

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Usług

odawca informuje Usługobiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

§28

Usługodawca instaluje i utrzymuje u Usługobiorcy wodomierz główny. Wodomierz główny jest własnością Usługodawcy.

§29

W razie przerwy 24 godziny w dostawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z zastrzeżeniem § 70 Regulaminu) Usługodawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji i możliwościach korzystania z tego punktu.

§30

O planowanych: przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Usługodawca informuje Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

§31

 1. Zawór za wodomierzem głównym lub miejsce przyłączenia do sieci – w przypadku gdy przyłącze wodociągowe jest własnością Usługobiorcy – jest miejscem wydania rzeczy, rozumiane, jako miejsce rozdziału odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej – o ile umowa nie stanowi inaczej.

 2. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem kanalizacyjnym, tj. miejscem za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, granicą nieruchomości lub miejsce połączenia przyłącza kanalizacyjnego z siecią – w przypadku gdy przyłącze jest własnością Usługobiorcy – o ile umowa nie stanowi inaczej. Miejsce odbioru ścieków jest granicą odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej.

§32

 1. Do obowiązków Usługodawcy należy w szczególności:
 2. dostarczanie w sposób ciągły wody, zgodnie z warunkami technicznymi
  przyłączenia do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody i
  na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 3. dostarczanie wody o należytej jakości – odpowiadającej warunkom jakościowym
  określonym w odrębnych przepisach,
 4. odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości o ile ich stan i skład jest
  zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 5. usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych będących w
  posiadaniu Usługodawcy,
 6. zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego, który jest własnością
  Usługodawcy.
 7. Obowiązek Usługodawcy nie obejmuje utrzymania przyłącza wodociągowego i
  przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie
  ścieków nie stanowi inaczej.