Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 19

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

 

§ 20

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 21

 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
 3. Przedsiębiorstwo dołącza do zawieranej umowy wyciąg z aktualnie obowiązującej taryfy, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 22

 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
 3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia lub 18 dniod daty wystawienia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.
 4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 6. W umowie strony mogą ustalić, że z dokonanych przez odbiorcę wpłat pokrywane będą należności przedsiębiorstwa w następującej kolejności:
  • zaległe należności (w tym odsetki i upomnienia),
  • opłaty bieżące.

§ 23

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub/i urządzenia pomiarowego.

§ 24

 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
 2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
 3. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany na własny koszt do zakupu, zainstalowania, utrzymania i legalizacji wodomierza własnego, pod rygorem rozwiązania umowy.

§ 25

 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody na cele technologiczne, produkcyjne, podlewanie terenów zielonych (w okresie od 15.04.- 15.09) uwzględnia się wyłącznie na wniosek Odbiorcy i w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy.
 2. Wniosek o uwzględnienie w rozliczeniach za ścieki, bezpowrotnie zużytej wody, może zostać uwzględniony, jeżeli dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej, oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie jednoznacznie udokumentowane w kompleksowej dokumentacji projektowej przez Odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji miejskiej.
 3. Wydawanie warunków technicznych, uzgodnienie dokumentacji projektowej, odbiory związane z instalacją dodatkowego wodomierza dokonywane są odpłatnie.
 4. W przypadku niesprawności dodatkowego wodomierza, zerwania plomb, utrata legalizacji, nie przysługuje odliczenie bezpowrotnie zużytej wody.

§ 26

W okresie odczytów na przełomie zmiany taryf ilość wody i ścieków naliczona będzie proporcjonalnie do zużycia wody przed zmianą i po wprowadzeniu taryfy

§ 27

W przypadku ustalenia dopłat do taryfowych grup Odbiorców, Przedsiębiorstwo obciąża dopłatą Gminę w rozliczeniu kwartalnym.