Rozdział IX Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Rozdział IX

Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§68

Potencjalni Usługobiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1) w Gminie, która udostępnia nieodpłatnie wgląd:

  1. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

  2. w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

  3. w regulamin świadczenia usług,

  4. warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
    zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w siedzibie Usługodawcy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a) w regulamin świadczenia usług.