Rozdział V Obowiązki Usługobiorcy

Obowiązki Usługobiorcy

§33

Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie stosownych umów do Usługodawcy.

§34

 1. Usługobiorca zapewnia warunki niezawodnego działania wodomierza i urządzeń
  pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed: zaborem, uszkodzeniami mechanicznymi, zerwaniem plomb, skutkami niskich temperatur, dostępem osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe wydzielenie, utrzymanie i wyposażenie
  pomieszczenia lub studzienki, w którym są one zamontowane.

 2. sługobiorca pokrywa koszty związane z usunięciem szkód wynikłych z nie wywiązania się z obowiązków określonych w ust. 1 (m. in. kosztów związanych z wymianą wodomierza głównego) i ponownym założeniem plomb.

§35

Usługobiorca natychmiast powiadamia Usługodawcę o zaborze oraz wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb.

§36

Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy o zmianach parametrów określonych umową oraz zmianach dotyczących nieruchomości i jej użytkowników.

§37

Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na: działanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jakość świadczonych przez Usługodawcę usług.

§38

Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków.

§39

Usługobiorca powinien używać wodę do celów określonych w umowie, a o zmianie celu powiadomić niezwłocznie Usługodawcę.

§40

Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, tj. m. in. do:

 1. utrzymania i użytkowania instalacji i przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu Usługobiorcy w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

 2. ealizacji określonych w przepisach i umowie, warunków wprowadzania ścieków do
  urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości, sposobów realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków,
 3. abezpieczenia instalacji przed cofnięciem się z niej wody,
 4. atychmiastowego powiadamiania Usługodawcy o awaryjnych zrzutach ścieków oraz o zmianach ilości i jakości ścieków, odbiegających od warunków umowy.
 5. ie zmieniania, bez uzgodnienia z Usługodawcą, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 6. w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność Usługobiorcy, jego obowiązkiem jest utrzymywanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Usługodawcę,
 7. apewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włączenie, tj. ponoszenie wszelkich kosztów konserwacji, napraw, legalizacji i usunięcia awarii,
 8. trzymania i użytkowania instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w sposób nie
  powodujący zakłóceń funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 9. dzielania informacji Usługodawcy o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z urządzeń eksploatowanych przez Usługodawcę oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
 10. ykorzystywania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowach,
 11. atychmiastowego powiadamiania Usługodawcy o awarii posiadanych przez Usługobiorcę instalacji i przyłączy, mających wpływ na wskazania wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego oraz na inne urządzenia Usługodawcy,
 12. iewykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzenia pomiarowego oraz urządzeń należących do Usługodawcy, a w szczególności wodomierza głównego i jego usytuowania,
 13. dostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem dokonania odczytu wodomierza głównego jego demontażu lub wymiany,
 14. ydzielenia, wyposażenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza głównego i jego usytuowania,
 15. apewnienia Usługodawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw urządzeń należących do Usługodawcy,
 16. ainstalowania i utrzymywania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z
  obowiązującymi Polskimi Normami,
 17. ostosowanie instalacji wewnętrznych do nowych warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków w przeciągu 12 miesięcy,
 18. iewykorzystywania instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych,
 19. przypadku zabudowy urządzeń i przyłączy wodociągowych, urządzeń i przyłączy
  kanalizacyjnych budowlami typu – drogi, chodniki, bruki itp. oraz nasadzeniami, koszty związane z przywróceniem powyższych obiektów budowlanych i nasadzeń do stanu pierwotnego pokrywa Usługobiorca
 20. nie odprowadzania do urządzeń i przyłączy Usługodawcy m.in.:
 1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

 2. dpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i emulsji, mieszanin cementowych,
 3. ubstancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
 4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny,
  siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy,
  obornika, ścieków z kiszonek,
 6. niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych,
 7. innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Usługodawcy, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego,
 8. wód opadowych i roztopowych.

§41

Usługobiorcę obciążają na rzecz Usługodawcy koszty:

 1. związane z usunięciem szkód powstałych na skutek samowolnego wykonania przyłączy lub rozbudowy instalacji jeżeli będą miały negatywny wpływ na jakość usług świadczonych przez Usługodawcę,

 2. sunięcia awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Usługodawcy związanych z samowolnym wykonaniem przyłącza(y) lub instalacji, o których mowa w pkt 1,
 3. żywania wody do innych celów niż określone w umowie,
 4. nterwencji służb Usługodawcy w przypadku uszkodzeń urządzeń i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych będących w posiadaniu Usługobiorcy (w przypadku nie usuwania uszkodzeń przez Usługobiorcę),
 5. nterwencji służb Usługodawcy w przypadku uszkodzeń urządzeń i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych będących w posiadaniu Usługodawcy.

§42

Usługobiorca zobowiązany jest zezwolić uprawnionym przedstawicielom Usługodawcy, po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, do wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Usługobiorcy w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, usuwania awarii, demontażu urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, także sprawdzania jakości dostarczanej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

§43

1Z1. Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie utrudniający działalności Usługodawcy a w szczególności do użytkowania wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia:

– skażeń chemicznych lub bakteriologicznych wody,

– powrotów ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

– mieszania się wód z ujęć własnych z wodą w sieci wodociągowej.

2. Usługobiorcy zobowiązani są do użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie

powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

3. Usługobiorcy zobowiązani są do informowania Przedsiębiorstw o własnych ujęciach wody.