Rozdział V Warunki przyłączania do sieci

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączania do sieci

§ 28

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
 2. adres do korespondencji,
 3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
 4. określenie:
  • rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  • charakterystyki zużycia wody, (ilość, przeznaczenie wody oraz charakter jej zużycia)
  • rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,
 5. informacje określające charakterystykę techniczną urządzeń i obiektu, do którego będzie dostarczona woda, m.in.:
  • rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe, inne) w budynkach zasilanych w wodę,
  • przewidywane wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
  • przewidywane zapotrzebowanie na wodę Qdśr oraz dodatkowo Qhmax dla celów produkcyjno – usługowych i ppoż,
  • informacje dotyczące minimalnych wymaganych ciśnień i ciągłości dostaw wody do urządzeń technologicznych,
 6. opis nieruchomości, do kt opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczegó
 7. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków

§ 29

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 28, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
  • dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  • aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli taka decyzja jest wymagana przez obowiązujące przepisy.
 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić wzór wniosku.

§ 30

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 28 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Powyższe warunki są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
  W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 28, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 2. Warunki, o którym mowa w ust. 1 powinny zawierać, co najmniej:
  • wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,
  • jakość ścieków odprowadzanych z nieruchomości,
  • zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
  • wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  • wymogi techniczne materiałów do budowy,
  • ciśnienie dyspozycyjne,
  • zakres prac projektowych.
 3. Warunki, o którym mowa w ust 1 mogą określać:
  • parametry techniczne przyłącza,
  • miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji,

§31

 1. W przypadkach dotyczących budowy przyłączy wod – kan. Przedsiębiorstwo do warunków przyłączenia załącza projekt umowy o przyłączenie.
 2. Umowa o przyłączenie określa m.in.
  • strony zawierające umowę,
  • zakres prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych,
  • podmiot eksploatujący przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne po ich wykonaniu,
  • własność przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych po ich wykonaniu,
  • sposób finansowania inwestycji,
  • uwarunkowania dotyczące zabezpieczenia dostępu do urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 32

 1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również konieczność wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 2. W przypadkach określonym w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie, na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest zobowiązana do zawarcia umowy z Gminą regulującej formę własności oraz tryb i zasady przejęcia przez Gminę urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

§ 33

 1. Podpisanie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych.
 2. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót budowlanych jest wcześniejsze uzgodnienie z Przedsiębiorstwem projektu budowlanego,
 3. Sprawdzenia projektu budowlanego dokonuje Przedsiębiorstwo odpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania projektu.
 4. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 5. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 4 są potwierdzone przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.
 6. Brak pozytywnego odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanych prac uniemożliwia przyłączenie Odbiorcy do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
 7. Dostawa wody i odbiór ścieków następuje w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
 8. Dostawę wody poprzez otwarcie zasuw lub odbiór ścieków poprzez odblokowanie kanału dokonuje Przedsiębiorstwo.