Rozdział VI Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

Rozdział VI

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§44

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub/i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.


§45

 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

 2. przypadku zawarcia umów o prowadzenie odczytów i rozliczeń z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów z tych wodomierzy. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, zgodnie art. 27 ust. 3 ustawy.

§46

W przypadku niesprawności wodomierza lub okresowego braku możliwości odczytu ilości pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub brakiem możliwości odczytu, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza / braku odczytu lub przeciętnych norm zużycia wody, o których mowa w § 46.


§47

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

 2. razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się ilością wody dostarczonej przez Usługodawcę oraz pobranej z innych źródeł.

                                       §48

 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody na cele technologiczne i/lub produkcyjne (podlewanie terenów zielonych w okresie od 15.04.- 15.09) uwzględnia się wyłącznie na wniosek Usługobiorcy i w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Usługodawcę i na koszt Usługobiorcy.
 2. Wniosek o uwzględnienie w rozliczeniach za ścieki, bezpowrotnie zużytej wody, może zostać uwzględniony, jeżeli dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej, oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie jednoznacznie udokumentowane w kompleksowej dokumentacji projektowej przez Odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji miejskiej.
 3. Wydawanie warunków technicznych, uzgodnienie dokumentacji projektowej, odbiory związane z instalacją dodatkowego wodomierza dokonywane są odpłatnie
 4. W przypadku niesprawności dodatkowego wodomierza, zerwania plomb, nie przysługuje odliczenie bezpowrotnie zużytej wody, ścieków nie odprowadzonych.

§49

 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposoby jej uiszczania.

 2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności

 3. Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub/i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze.

 4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Usługobiorcy zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.

§50

Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.


§51

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie lub w sposób ogólnie przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.


§52

 1. Taryfy obowiązują przez 1 rok.

 2. miana taryf nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody lub/i odprowadzanie ścieków.

§53

 1. Usługodawca wystawia faktury za świadczone usługi po dokonaniu odczytu wodomierza lub/i urządzenia pomiarowego.

 2. rzy okresowym braku możliwości dokonania odczytu wodomierza, urządzenia
  pomiarowego, faktury są wystawiane w terminie przypadającym na odczyt wg zasad określonych w § 47.

§54

1. Usługodawca obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfach, za wodę:

 1. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

 2. zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

 3. użytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

2. W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń
Usługodawcy obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez instytucje bądź firmy
zużywające wodę na powyższy cel, w oparciu o trójstronne porozumienie
Gminy/Usługodawcy/instytucji, firmy.

3. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywane są w rozliczeniu kwartalnym.


§55

W przypadku ustalenia przez Radę Miasta dopłat do taryfowych grup Usługobiorców, Usługodawca obciążą nią Gminę w rozliczeniu kwartalnym.


§56

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne. W okresie odczytów na przełomie zmiany taryf ilość wody i ścieków naliczona będzie proporcjonalnie do zużycia wody przed zmianą i po wprowadzeniu taryfy