Rozdział VII Prawa Usługobiorcy

Rozdział VII

Prawa Usługobiorcy

§57

Usługodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§58

Usługobiorca może domagać się od Usługodawcy obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej jakości oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody. Udowodnienie powyższego leży po stronie Usługobiorcy. Obniżenie to stanowić będzie do 10 % należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

§59

Usługobiorca może domagać się od Usługodawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Usługodawcy, pod warunkiem wypełnienia przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i innych właściwych przepisów z zastrzeżeniem § 79 Regulaminu.


§60

Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza głównego. Sposób reklamacji określa umowa. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez uprawnione podmioty koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.


§61

Usługobiorca na zasadach określonych w umowie może domagać się od Usługodawcy obniżenia należności za nie wprowadzone ścieki z powodu udokumentowanej i zgłoszonej Usługodawcy awarii przewodów wodociągowych za wodomierzem głównym.