Rozdział VII Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza.

§ 35

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.
 2. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
 5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach , z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 36

 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Odbiorcę lub jego przedstawiciela, Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru. Czynności odbiorowe powinny się rozpocząć w terminie 3 dni po dacie pisemnego zgłoszenia. Odbiór końcowy odbywa się na pisemne zgłoszenie.
 2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 37

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§ 38

 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  • dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
  • termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
  • inne warunki odbioru,
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  • dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
  • rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,
  • skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
  • uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a wykonanym przyłączem.