Rozdział VIII Prawa Usługodawcy

Rozdział VIII

Prawa Usługodawcy

 

§62

Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych jeśli urządzenia i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne zostały wykonane bez uzyskania jego zgody, bądź zostały wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi przez Usługodawcę warunkami technicznymi lub ich należyte wykonanie nie zostało potwierdzone przez Usługodawcę w protokołach odbioru.

§63

Usługodawca ma prawo kontrolować realizację robót pod kątem zgodności z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i warunkami technicznymi.


§64

Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie.


§65

Usługodawca ma prawo odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy i niniejszym regulaminie.


§66

  1. Usługodawca ma prawo odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.
  2. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków poprzez otwarcie przez
    Usługodawcę przyłącza następuje po udokumentowaniu przez Usługobiorcę uiszczenia
    należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Usługodawcę związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.

§67

  1. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu jego wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzania przeglądów i napraw, usuwania awarii, demontażu urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia jakości dostarczonej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzonych do urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

  2. sługodawca wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które z legitymacją służbową uprawnia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.