Rozdział VIII Standardy obługi odbiorców standardy obsługi odbiorców…

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBŁUGI ODBIORCÓW STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 39

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  • prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
  • występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  • występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  • planowanych przerw w świadczeniu usług.
 2. Przedsiębiorstwo udziela Informacji za pośrednictwem telefonu, bez zbędnej zwłoki.
 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 30 dni od daty otrzymania prośby.

§ 40

 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 41

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

§ 42

 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  • aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawekopłat,
  • tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy,
  • tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania wyciągu z obowiązującej taryfy zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 43

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.
 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 44

Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:

 1. działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
 2. działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
 3. potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.
 4. konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wod-kan.

§ 45

W czasie trwania klęsk żywiołowych lub siły wyższej Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzenia bez odpowiedzialności odszkodowawczej ograniczenia w dostawie wody i odbiorze ścieków.