Rozdział X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIIENIA KOŃCOWE

§ 51

Regulamin obwiązuje na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22.04.2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 85, poz. 729).

(-) Prezes Zarządu

mgr inż. Sławomir Ćwikła

„W przypadku zmian przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych tj. odpowiednich rozporządzeń, na korzystniejsze dla Odbiorcy niż to zostało zapisane w umowie, będą obowiązywały korzystniejsze przepisy.”
(-) Prezes Zarządu

mgr inż. Sławomir Ćwikła        Za zgodność z oryginałem: