Rozdział X Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów …

Rozdział X

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych ścieków oraz sposób załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§69

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz mogące spowodować znaczne szkody lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności:

 1. gdy z powodu awarii urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych nie ma możliwości
  prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków,

 2. gdy dalsze funkcjonowanie urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych stwarza
  zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

 3. brakiem wody na ujęciu,

 4. anieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
 5. potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
 6. koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 7. uszkodzeniem instalacji i przyłączy posiadanych przez Usługobiorcę,
 8. przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. wystąpieniem klęsk żywiołowych i siły wyższej.

§70

W czasie trwania klęsk żywiołowych Usługodawca ma prawo wprowadzić ograniczenia w dostawie wody.

§71

 1. O planowanych przerwach lub planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze ścieków Usługodawca informuje Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

 2. W razie przerwy w dostawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przekraczającej 24 godziny, Usługodawca zapewni zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji i możliwościach korzystania z tego punktu z zastrzeżeniem § 70 Regulaminu.

§72

Usługodawca, który odciął dostawę wody na podstawie art. 8 ustawy, jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zlokalizowanego w obiektach Gminy lub urządzeniach Usługodawcy i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. W powyższym przypadku za pobraną wodę i odprowadzanie ścieków będzie pobierana opłata od Gminy.

§73

Usługodawca o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Burmistrza Miasta oraz Usługobiorcę, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z art. 8 ustawy.

§74


Jeżeli w wyniku awarii lub nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i przyłączy będących własnością Usługobiorcy, powstanie zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługodawca wzywa Usługobiorcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. W przypadku gdy takie wezwanie nie jest skuteczne, Usługodawca ma prawo okresowo odciąć dopływ wody lub odpływ ścieków i przystąpić do usuwania przyczyn zagrożenia (awarii lub nieprawidłowej eksploatacji) obciążając Usługobiorcę poniesionymi kosztami. Ponadto jeśli nastąpi w związku z powyższym pogorszenie jakości świadczonych usług lub uszkodzenie urządzeń i przyłączy będących w posiadaniu Usługodawcy, może on domagać się od Usługobiorcy stosownych odszkodowań. W przypadku odcięcia dopływu wody Usługodawca udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu. W powyższym przypadku za pobraną wodę lub/i odprowadzone ścieki będzie pobierana od Usługobiorcy opłata.


§75

Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji i przyłączy do nowych warunków, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy.

§76

 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych
  usług oraz wysokości opłat za usługi.

 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie przez zainteresowanego w
  siedzibie Usługodawcy lub listem poleconym.
 3. Usługodawca powiadamia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w
  terminie 30 dni od daty wpływu.

§77

W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu zaniedbań Usługodawcy, określonych w umowie i wymienionych w § 25 regulaminu, wskaźników poziomu usług, Usługobiorca poniósł straty, Usługodawca je zrekompensuje, po ich wcześniejszym udokumentowaniu i udowodnieniu przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem § 78 regulaminu.

§78

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w związku z § 40, 66, 70, 71, 72 regulaminu oraz za szkody powstałe wskutek zalania wodą lub ściekami, a spowodowane;

 1. wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującymi instalacjami lub/i urządzeniami i
  przyłączem wodociągowo-kanalizacyjnym Usługobiorcy,

 2. awarią instalacji, urządzeń i przyłączy posiadanych przez Usługobiorcę,

 3. brakiem przewidzianych przepisami prawa urządzeń przeciw zalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Usługobiorcy,

 4. brakiem przewidzianego przepisami prawa odprowadzenia kanalizacyjnego w
  pomieszczeniu wodomierza