Rozdział XI Przepisy karne i kary pieniężne

Rozdział XI

Przepisy karne i kary pieniężne

§79

 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000,-zł, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy.
 2. Kto zrywa lub uszkadza plomby, podlega karze grzywny do 5 000,-zł zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy.
 3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela Usługodawcy do wykonania czynności określonych w § 40/43 regulaminu, podlega karze grzywny do 5 000,-zł, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy.
 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000,-zł zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy.

§80

Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Usługodawcy, w wysokości 1 000,-zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego Usługodawcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy.

§81

1.Karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy:

 1. nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia
  określonego w art. 24 ust. 1 lub

 2. zawyżając ceny i stawki zatwierdzone zgodnie z art. 24 ust. 3.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji.

 1. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód gminy.
 2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
 3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki.
 4. Ustalając wysokość kary pieniężnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasową działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i jego możliwości finansowe.
 5. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wójt (burmistrz, prezydent miasta) może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, na kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. Przepis ust.6 stosuje się odpowiednio.
 6. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.