Rozdział XII Postanowienia końcowe

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

§82

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku Nr XII/303/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. i obowiązuje od dnia 04.12.2003 r.


§83

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§84

Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług, Usługodawca przygotuje i dostarczy Usługobiorcom, którzy już są podłączeni do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nowe umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków.