Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji największego w ostatnich latach przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonego na terenie Kraśnika. Projekt pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” zmierza do zakończenia prac budowlano – montażowych na modernizowanej oczyszczalni ścieków. Po ich zakończeniu nastąpi rozruch obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji wykonanych w trakcie realizacji inwestycji. Została powołana Komisja Rozruchowa, która będzie pełniła nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozruchu, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z KPWiK Sp. z o.o. Projektem rozruchu dla zadania „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”, zawierającym harmonogram rozruchowy dla poszczególnych węzłów i urządzeń. Uwzględnia on zarówno przeprowadzenie wszystkich testów mechanicznych i technologicznych, jak też fakt, że wszystkie te prace będą wykonywane podczas normalnej pracy i eksploatacji oczyszczalni.

Na początku grudnia zostanie rozpoczęty rozruch technologiczny największego urządzenia w ramach modernizacji – suszarni osadów. W celu racjonalizacji zużycia energii przez zmodernizowaną oczyszczalnię, suszarnia osadów jest przystosowana zarówno do ogrzewania gazem ziemnym, jak również wytwarzanym w oczyszczalni biogazem.

Projekt „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” poza samą modernizacją oczyszczalni objął również budowę monitoringu i ogrodzenia oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowych wraz ze zmianą systemu chlorowania stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej, budowę monitoringu terenu ujęć wody, budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Nowej, wykonanie łączników sieci wodociągowej oraz budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 50 465 314,13 zł, z czego 26 597 419,56 zł Pochodzi z dofinansowania w formie dotacji z funduszu spójności w ramach działania 1.1-gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. Rlm, priorytetu i – gospodarka wodno – ściekowa programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2007 -2013.

 Zbiornik biogazu       Suszarnia osadów