Sekcja ds. Produkcji Wody

 

Z-ca KIEROWNIKA WYDZIAŁU ds. Produkcji Wody  mgr Grzegorz Milo tel. 81 825 20 56 wew. 446

 

Sekcja Produkcji Wody zatrudnia łącznie z nadzorem 14 pracowników.

Odbiorcy, poprzez sieć wodociągową, zaopatrywani są w wodę o wysokiej jakości bogatą w minerały. KPWiK Sp. z o.o. posiada w stałej eksploatacji trzy stacje wodociągowe, do których dostarczana jest woda  z trzynastu wierconych studni głębinowych zlokalizowanych na terenach  stacji wodociągowych oraz ujęć wody. Woda ujmowana jest z pokładów margli i opok wieku kredowego z głębokości od ok. 50 do 65 m przy czym głębokości studni głębinowych dochodzą do 80 metrów pod poziomem terenu.

Dla ochrony zasobów wodnych wyznaczone są strefy ochronne ujęć: bezpośrednie – zlokalizowane  w obrębie studni głębinowych oraz wokół  funkcjonują – strefy  pośrednie. Zasoby wodne pochodzą z wieloletniej infiltracji opadów atmosferycznych. Woda powoli krążąc w szczelinach skalnych potrzebuje średnio 25 lat na przepływ od obszarów zasilania do stref poboru.

Nasze stacje wodociągowe pracują w układzie jedno i dwustopniowym. Układ pierwszego stopnia stanowią pompy głębinowe ujmujące wodę z pokładów wodonośnych i tłoczące ją systemem rurociągów dosyłowych do bezciśnieniowego terenowego zbiornika wyrównawczego znajdującego się w stacji wodociągowej, następnie woda pod wpływem siły grawitacji wpływa do sieci wodociągowej, położonej znacznie niżej niż zbiorniki, dzięki czemu w sieci panuje odpowiednie ciśnienie hydrostatyczne. Drugi stopień stanowią nowoczesne zestawy pompowe pracujące na falownikach o zmiennej częstotliwości a przez to prędkości obrotowej silników pomp, którymi wodę ze zbiorników wyrównawczych podajemy pod odpowiednim ciśnieniem w sposób płynny do sieci wodociągowej dystrybucyjnej. Układ dwu stopniowy stosowany jest w stacjach wodociągowych przy ul. 3-go Maja oraz ul. Żwirki i Wigury. Ciśnienie w sieci wodociągowej zasilanej z tych stacji wodociągowych utrzymywane jest przez zestawy pompowe w trybie automatycznym. Stacja wodociągowa i ujęcia przy ul. 3-go Maja pracują w cyklu automatycznym natomiast w stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury hydrofornia została zamieniona na automatyczny zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia, ujęcia wody są nadzorowane przez zatrudnionych  pracowników.

Sterownia jest wyposażona w układy komputerowe które stale nadzorują i wspomagają prace urządzeń służących do produkcji wody. W stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej stosujemy obydwa układy pracy. Tutaj automatyczny zestaw hydroforowy, wyposażony w pompy o zmiennej prędkości obrotowej, utrzymuje ciśnienie w sieci wodociągowej tylko dla terenów położonych najbliżej stacji wodociągowej lub na wysokości zbliżonej do stacji, większość wody płynie grawitacyjnie magistralą wodociągową zasilając sieć wodociągową, z której zaopatrujemy w wodę większość mieszkańców miasta.

Stacje wodociągowe i ujęcia wody z uwagi na swą lokalizację zasilają w wodę bezpośrednio przyległe do nich tereny – dzielnice miasta i część terenów Gminy Kraśnik i Gminy Dzierzkowice. Ze stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej zasilamy teren Kraśnika Starego (Lubelskiego) i miejscowości: Spławy, Suchynia, Podlesie i Pasiekę oraz z wykorzystaniem pompowni II stopnia w strefie ul. Janowskiej woda zasila osiedle os. „Kolejowe” strefy przemysłowej i miejscowość Lasy. Ze stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury zasilamy teren Kraśnika Fabrycznego i m. Kol. Wyżnianka zaś ze stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja osiedle „Kolejowe” i niewielki przyległy teren Gminy Stróża.

Woda wydobywana w ujęciach ze względu na swą jakość nie wymaga uzdatniania. Jedynym procesem jakim poddajemy wodę przed dostarczeniem jej do naszych odbiorców jest dezynfekcja podchlorynem sodu w stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej,  ul. Żwirki i Wigury i ul. 3-go Maja. Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak by maksymalnie nie przekraczały  0,3 mg Cl2/dm3.

Na stacjach wodociągowych stopniowo wykonywane są prace modernizacyjne które obejmują technologię, automatyzację i wizualizację procesu wydobycia i dystrybucji wody.

Osiągnięcia w ostatnim okresie:

Marzec 2012r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworu studziennego ujęcia wody nr 2 i 3 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Czerwiec 2012r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworów studziennych ujęć wody nr 2 i 8 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Listopad 2012r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworów studziennych ujęć wody nr 5 i 6 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Listopad 2012r. –przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworów studziennych ujęć wody nr 3, 6, 7, 8 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

Lipiec-Sierpień 2013r. – renowacja wyłączonego ze stałej eksploatacji od 2002 roku otworu studziennego ujęcia wody nr 8, po uzyskaniu dobrych parametrów, przywrócenie do stałej eksploatacji ujęcia przyległego dla stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Październik 2013r. – zmiana systemu uzdatniania wody, przejście z chloru gazowego który stanowił poważny problem z zachowaniem wysokich wymogów bezpieczeństwa na wypadek sytuacji awaryjnych podczas rozszczelnienia instalacji na znacznie bezpieczniejszy w zastosowaniu 14% podchloryn sodu. Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji, dostarczenie urządzeń oraz wykonanie rozruchu pompy dozującej podchloryn sodu do terenowych zbiorników wody na stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Październik 2013r. – naprawa obsuniętych filtrów poprzez montaż nowych filtrów oraz rur osłonowych, renowacja przez szlamowanie ujęcia wody nr 8 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

Listopad 2013r. – ustanowienie stref ochronnych ujęć wody podziemnej SW „Głęboka” i „Kolejowe” przy ul. 3-go Maja.

Listopad 2013r. – montaż szafy sterowniczej dla diagnozy parametrów pracy ujęcia wody nr 8 stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Grudzień  2013r. – uruchomienie systemu monitoringu terenów stacji i ujęć wody KPWIK Sp. z o.o. w Kraśniku dla wizualizacji i nieautoryzowanej ingerencji w obiekty służące wydobyciu i dystrybucji wody.

Luty 2014r. – podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku której przedmiotem Projektu „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku ” jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji kraśnickiej. Wartość środków pozyskanych z Unii Europejskiej dla całości projektu wyniosła: 31 791 011,28 PLN, jednym z wielu celów objętych modernizacją jest utrzymanie odpowiedniej jakości i niezawodności dostaw wody pitnej na terenie aglomeracji Kraśnik. Pozyskane dofinansowanie obejmie swym zakresem w w/w dziedzinie wymianę przestarzałych, często zawodnych, energochłonnych urządzeń  służących dystrybucji wody z ujęć wód podziemnych tj. agregaty głębinowe, pompy II°, oraz pozostałe urządzenia służące uzdatnianiu wody: pompy dozujące podchloryn sodu, urządzenia elektryczne tj.: rozdzielnie elektryczne, zabezpieczenie obiektów: system monitoringu ujęć wód, automatyzacja procesu chlorowania, wizualizacja całości procesu produkcji wody.

Marzec 2014r. – przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej z raportem otworu studziennego ujęcia wody nr  5 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury

Marzec 2014r. – renowacja studni głębinowych ujęć wody nr 3 i 5 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

Październik 2014r. – renowacja, montaż nowych filtrów, uszczelnienie rur nadfiltrowych ujęcia wody nr 7 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

Październik 2014r. – remont linii kablowych nN – 0,4kV  zasilających ujęcia wody nr 5,6,7,8 przy ul. Żwirki i Wigury.

Listopad 2014r. – przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej otworów studziennych ujęć wody nr 1 i 2 na stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja.

Listopad 2014r. – renowacja studni głębinowych ujęć wody nr 1 i 2 na stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja.

Grudzień 2014r. – wymiana agregatów pompowych w studniach głębinowych ujęć wody na nowoczesne energooszczędne, wraz z armaturą w zabudowach studziennych na stacjach wodociągowych przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Głębokiej i ul. 3-go Maja.

Grudzień 2014r. – ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych  przy ul. Żwirki i Wigury oraz FŁT w Kraśniku Fabrycznym.

Grudzień 2014r. – wymiana przestarzałych urządzeń hydroforowych na nowoczesne energooszczędne zestawy pompowe o zmiennej prędkości obrotowej silników pomp w stacjach wodociągowych przy ul. Żwirki i Wigury oraz przy ul. 3-go Maja.

Styczeń 2015r. – montaż szaf sterowniczych dla diagnozy parametrów pracy poszczególnych ujęć wody stacji wodociągowej Żwirki i Wigury oraz stacji wodociągowej 3-go Maja.

Styczeń 2015r. – modernizacja  głównej rozdzielni energetycznej z lat 70-tych na terenie podwórka strefy bezpośredniej ujęcia wody nr 7 zasilającej ujęcia wody nr 7 i 8 stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury, wymiana na nowoczesną rozdzielnię przyczyni się dla poprawy niezawodności eksploatacji urządzeń, poprawy bezpieczeństwa pracy nowo instalowanych urządzeń służących do produkcji wody. Konieczność modernizacji podyktowana była zawodnością pracy przestarzałej  rozdzielni, problemami eksploatacyjnymi, trudną dostępnością elementów zamiennych, spełnienie aktualnych wymogów prawnych pod względem energetycznym.

Luty 2015r. – modernizacja głównej rozdzielni energetycznej z lat 50-tych zasilającej stacje wodociągową i ujęcia wody przy ul. Żwirki i Wigury, wymiana na nowoczesną rozdzielnię poprawi niezawodność eksploatacji urządzeń oraz zwiększy bezpieczeństwo pracy nowo instalowanych urządzeń.

Luty 2015r. – modernizacja  głównej rozdzielni energetycznej z lat 70-tych na terenie stacji wodociągowej 3-go Maja zasilającej ujęcia wody, zestaw do utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz urządzenia elektryczne eksploatowane na obiekcie stacji wodociągowej przy ul. 3-go Maja.

Luty 2015r. – modernizacja układu pomiarowego SN15kV na terenie stacji wodociągowej Głęboka zasilającej ujęcia wody, zestaw do utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz urządzenia elektryczne eksploatowane na obiekcie stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Marzec 2015r. – wymiana przestarzałych urządzeń służących do dezynfekcji wody stacji wodociągowej Żwirki i Wigury i stacji wodociągowej 3-go Maja, zastąpienie nowoczesnymi precyzyjnymi pompami dozującymi podchloryn sodu, automatyzacja procesu chlorowania.

Marzec 2015r. – wykonanie systemu wizualizacji parametrów pracy urządzeń służących do produkcji i dystrybucji wody do sieci wodociągowej trzech stacji wodociągowych.

Kwiecień 2015r. – wykonanie przepięcia sześciu studni głębinowych, zbiornika wody, zestawu hydroforowego z pakietowej transmisji danych GPRS na połączenia komunikacyjne po kablu na stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Grudzień 2015r . – wykonano remont pomieszczeń w budynku stacji wodociągowej przy ul.3-go Maja: hali pomp, rozdzielni, dyżurki i chlorowni wymieniono instalację elektryczną na obiekcie, ułożono płytki gresowe, odmalowano pomieszczenia.

Marzec 2016r. – wykonano remont pomieszczeń stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury: hali pomp, rozdzielni, sterowni, przystosowano i remontowano pomieszczenie magazynowe podchlorynu sodu i chlorowni budynku głównego SW, wymieniono instalacje elektryczną, ułożono płytki gresowe oraz odmalowano pomieszczenia.

Grudzień 2016r. – remont magistrali tłocznej technologicznej pomiędzy zbiornikiem wody a zestawem hydroforowym na stacji wodociągowej 3-go Maja.

Kwiecień 2017r. – modernizacja układu chlorowania wody ze studni nr 8 polegająca na budowie łącznika przed zbiornikami wody, węzeł połączeniowy magistrali tłocznej z ujęć wody nr 3 i 8 połączony przed inżektorem dozującym podchloryn sodu, dla lepszego mieszania się wody chlorowej w procesie dezynfekcji wody w terenowych zbiorników wody na stacji wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

Czerwiec 2017r. – uszczelniono mury, metodą iniekcji i przejścia rurociągów magistrali w części podpiwniczenia na głównej komorze zasuw, terenowych zbiorników wody stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej, – zastosowano hydro izolację muru, położono nowy tynk, odmalowano ściany.

Wrzesień 2017r. – wykonano remont budynku komory zasuw terenowych zbiorników wody stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej polegający na: wykonaniu odwodnienia, instalacji drenarskiej, termomodernizacji ścian z warstwą tynkarską wykończeniową, naprawiono dach z wykonaniem termoizolacji, przykryto warstwą papy, wykonano obróbki dekarskie, wymieniono rynny, wymieniono instalacje elektryczne.

Październik 2017r. – wykonano remont elewacji i termoizolacji budynku głównego stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Luty 2018r. – wykonano modernizację układu pomiarowego na dwóch magistralach tłocznych dystrybucyjnych z zastosowanie dodatkowych zasuw odcinających na sieci wodociągowej w komorze pomiarowej stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej.

Kwiecień 2018r. – wykonano układ pomiarowy na sieci wodociągowej dla dokładnego bilansowania dystrybucji wody z poszczególnych stacji wodociągowych pomiędzy strefą Kraśnika Starego i Dzielnicą Fabryczną z wpięciem do systemu wizualizacji.

Październik 2018r. –wykonano prace remontowe poszycia dachowego na budynku hydroforni na Stacji Wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury działania mają na celu: uszczelnienie dachu, termoizolację dla zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w budynku, remont i ocieplenie podbitki dachu będącej w złym stanie technicznym, remont i naprawa kominków wentylacyjnych i komina spalinowego, poprawienie odprowadzenia wód deszczowych, poprawienie bezpieczeństwa pracy urządzeń energetycznych.

Styczeń 2019r. – wykonano roboty budowlane polegające na budowie zbiornika wody pitnej na Stacji Wodociągowej przy ul. 3-go Maja os. Kolejowego wraz z rurami zasilającymi, tłocznymi oraz komorą aparaturową (zasuw). Pozyskanie generatora energii elektrycznej na paliwo płynne. Ogrodzenie strefy bezpośredniej Ujęć Wody i Stacji Wodociągowej. Budowa drogi dojazdowej do budynku hydroforni i studni. Uruchomienie i oddanie do użytkowania zbiornika wody pitnej o pojemności 200m3. Nowy zbiornik zapewnia właściwe parametry prowadzenia dezynfekcji wody oraz zabezpiecza niezbędną ilość wody magazynowanej na cele p. pożarowe. Inwestycja ma na celu poprawę jakości zaopatrzenia w wodę na rozpatrywanym terenie oraz zwiększenie pewności i niezawodności pracy całego systemu.

Styczeń 2019r. – wykonano łącznik sieci wodociągowej do strefy os. Kolejowego z budową komory wyposażonej w pompy drugiego stopnia o zmiennej prędkości obrotowej silników przez co płynnej regulacji wydajności i ciśnienia do sieci wodociągowej. Wykonanie kompletnego systemu wizualizacji pracy przepompowni. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo dostaw wody do strefy przemysłowej os. Kolejowego oraz gminy Lasy.

Luty 2019r. – wykonano układ pomiarowy na sieci wodociągowej dla dokładniejszego bilansowania dystrybucji wody ze stacji wodociągowej w strefę Kraśnika Starego Miasta od ul. Kościuszki z wpięciem do systemu wizualizacji parametrów przepływu wody w sieci rozdzielczej.

Kwiecień 2019r. – wykonano remont ogrodzenia stref ochronnych bezpośrednich 6-ciu ujęć wód podziemnych oraz terenu stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej. Prace polegały na renowacji słupków ogrodzeniowych oraz zastąpieniu zużytej siatki ogrodzeniowej nową wraz z naciągami.

Czerwiec 2019r. – wykonano remont elewacji i poszycia dachowego wraz z obróbką dekarską które były w złym stanie technicznym budynku rozdzielni energetycznej średniego napięcia SN 15kV zlokalizowanej przy stacji wodociągowej przy ul. Głębokiej. Wykonano dodatkowo termomodernizację dla pomieszczeń technicznych ogrzewanych przyległych do tego budynku.

Sierpień 2019r. – wykonano układ pomiarowy na sieci wodociągowej dla bilansowania dystrybucji wody ze stacji wodociągowej w strefę Kraśnika Fabrycznego od ul. Granicznej z wpięciem do systemu wizualizacji parametrów  przepływu wody w sieci rozdzielczej.

Kwiecień 2020r. – wykonano rozbudowę systemu monitoringu dla poprawy bezpieczeństwa na obiekcie stacji wodociągowej Żwirki i Wigury z przekazaniem sygnałów do centrum dyspozytorskiego.

 

Zatwierdzone możliwości produkcyjne ujęć wody na stacjach wodociągowych:

 1. Stacja wodociągowa przy ul. Głębokiej:
  maksymalnie na dobę Qd max = 8 800 m3/d maksymalnie na godzinę Qh max = 500 m3/h
 2. Stacja wodociągowa przy ul. Żwirki i Wigury:
  maksymalnie na dobę Qd max = 4 700 m3/d maksymalnie na godzinę Qh max = 316 m3/h
 3. Stacja wodociągowa przy ul. 3-go Maja:
  maksymalnie na dobę Qd max = 430 m3/d maksymalnie na godzinę Qh max = 44 m3/h

 

Obowiązujące rozporządzenia odnośnie stref bezpośrednich i pośrednich ujęć wód podziemnych:

 1. Rozporządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (DRZGW) w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Głęboka” w Kraśniku (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2013.4552). Zmieniające Rozporządzenie Nr 19/2014 DRZGW w Warszawie z dnia 6 października 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Głęboka” w Kraśniku (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2014.3233).
 2. Rozporządzenie Nr 23/2014 DRZGW w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych ujęć komunalnych przy ul. Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku Fabrycznym (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2014.4025). Zmieniające Rozporządzenie Nr 20/2015 DRZGW w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych ujęć komunalnych przy ul. Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku Fabrycznym (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2015.2664). Zmieniające Rozporządzenie Nr 8/2016 DRZGW w Warszawie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych ujęć komunalnych przy ul. Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku Fabrycznym (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2016.2449).
 3. Rozporządzenie Nr 11/2013 DRZGW w Warszawie z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na osiedlu „Kolejowe” przy ul. 3-go Maja w Kraśniku (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2013.4496). Zmieniające Rozporządzenie Nr 18/2014 DRZGW w Warszawie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na osiedlu „Kolejowe” przy ul. 3-go Maja w Kraśniku (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2014.3409).