Taryfy 2005/2006

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2005 roku i obowiązujące na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku informuje, że podstawowe ceny za wodę i ścieki w proponowanych taryfach pozostają na niezmienionym poziomie w porównaniu do taryf roku poprzedniego.


Taryfowe ceny i stawki opłat netto obowiązujące przez rok,
tj. od 10 sierpnia 2005 roku do 9 sierpnia 2006 roku  

1

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Cena netto

1.1

Grupa I odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz odbiorców wykorzystujących wodę na cele socjalno bytowe,

2,07

zł/ m3

1.2

Grupa II odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi a także odbiorcy wykorzystujący wodę na cele konfekcjonowania,

2,13

zł/ m3

1.3

Grupa III odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na pozostałe cele (cele przeciwpożarowe, zasilania publicznych fontann, zraszania ulic, podlewania terenów zielonych, do podlewania ogródków przydomowych, działek rekreacyjnych, upraw rolniczych – upraw w szklarniach, tunelach foliowych, pieczarkarniach, budowlane itp. oraz woda na cele nie zaliczone do grupy I lub grupy II)

2,16

zł/ m3

1.4

Stawka opłaty za dostarczoną wodę w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców w zależności od przeznaczenia wody (Grupa I, II, III)

2,07

2,13

2,16

zł/m3

/jedn. odn. (osobę)

/miesiąc

1.5

Stawka opłaty abonamentowej w zależności od średnicy wodomierza głównego dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej:

 1. grupa I wodomierzy (Ø15 – Ø 20)

 2. grupa II wodomierzy (Ø25– Ø 40)

 3. grupa III wodomierzy (Ø50– Ø 80)

4,93

20,05

57,83

/1 wodomierz

/m-c

1.6

Stawka opłaty abonamentowej w zależności od średnicy wodomierza głównego dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej i nie odprowadzających ścieków do sieci kanalizacyjnej

 1. grupa I wodomierzy (Ø15 – Ø 20)

 2. grupa II wodomierzy (Ø25– Ø 40)

 3. grupa III wodomierzy (Ø50– Ø 80)

2,65

10,79

31,13

/1 wodomierz

/m-c

Dodatkowa opłata abonamentowa

1.7

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie wody w zależności od średnicy wodomierza dodatkowego mierzącego całkowite zużycie wody w lokalu dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej:

 1. grupa I wodomierzy (Ø15 – Ø 20)

 2. grupa II wodomierzy (Ø25– Ø 40)

 3. grupa III wodomierzy (Ø50– Ø 80)

2,50

10,15

29,28

/1 wodomierz

/m-c

1.8

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie wody w zależności od średnicy wodomierza dodatkowego dla odbiorców pobierających z sieci wodociągowej wodę bezpowrotnie zużytą:

 1. grupa I wodomierzy (Ø15 – Ø 20)

 2. grupa II wodomierzy (Ø25– Ø 40)

 3. grupa III wodomierzy (Ø50– Ø 80)

1,34

5,46

15,75

/1 wodomierz

/m-c

1.9

Cena za hurtową sprzedaż wody (zgodnie z umową wg grup odbiorców)

min 2,07

min 2,13

min 2,16

zł/ m3

2

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

2.1

Grupa I odbiorców usług odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielolokalowych,

3,50

zł/ m3

2.2

Grupa II odbiorców usług odbiorcy usług odprowadzający ścieki z budynków: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury – sztuki, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, opieki społecznej i socjalnej, turystyki – sportu, obsługi ludności (poczta, dworce, banki, hotele, internaty), biurowych, opieki zdrowotnej, itp. – spełniające wymogi ścieków bytowych,

3,50

zł/ m3

2.3

Grupa III odbiorców usług odbiorcy usług nie zaliczeni do grupy I i II

3,50

zł/ m3

2.4

Stawka opłaty za odprowadzane ścieki w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców (Grupa I, II, III)

3,50

zł/m3

/jedn. odn. (osobę)

/miesiąc

2.5

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie ścieków w zależności od średnicy wodomierza dodatkowego dla odbiorców nie pobierających wody z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej:

 1. grupa I wodomierzy (Ø15 – Ø 20)

 2. grupa II wodomierzy (Ø25– Ø 40)

 3. grupa III wodomierzy (Ø50– Ø 80)

1,15

4,69

13,53

zł/1 wodomierz

/m-c

2.6

Stawka opłaty abonamentowej za urządzenie pomiarowe ścieków

13,53

/1urz. pom. /miesiąc

Do cen i stawek opłat dolicza się aktualny podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 1, pkt. 9) do 12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku „W sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.