Taryfy 2007/2008

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku informuje że na podstawie uchwały Nr VI/27/2007 Rady Gminy Kraśnik, uchwały Nr VI/34/2007 Rady Gminy Dzierzkowice, uchwały Nr VI/70/2007 Rady Miasta Kraśnik przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik do dnia 31 lipca 2008 roku.

Taryfowe ceny i stawki opłat netto obowiązujące od 10 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2008 roku  

1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Cena netto
1.1
Grupa I odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz odbiorców wykorzystujących wodę na cele socjalno bytowe,
2,07
zł/ m3
1.2 Grupa II odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi a także odbiorcy wykorzystujący wodę na cele konfekcjonowania,
2,13
zł/ m3
1.3 Grupa III odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na pozostałe cele (cele przeciwpożarowe, zasilania publicznych fontann, zraszania ulic, podlewania terenów zielonych, do podlewania ogródków przydomowych, działek rekreacyjnych, upraw rolniczych – upraw w szklarniach, tunelach foliowych, pieczarkarniach, budowlane itp. oraz woda na cele nie zaliczone do grupy I lub grupy II)
2,16
zł/ m3
1.4 Stawka opłaty za dostarczoną wodę w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców w zależności od przeznaczenia wody (Grupa I, II, III)
2,07
2,13
2,16
zł/m3
/jedn. odn.
(osobę)
/miesiąc
1.5 Stawka opłaty abonamentowej od 1 szt. wodomierza w zależności od średnicy wodomierza głównego dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej:
a)grupa I wodomierzy (Ø15 – Ø 20)
b)grupa II wodomierzy (Ø25- Ø 40)
c)grupa III wodomierzy (Ø50- Ø 80

4,93
17,83
60,21

zł /1
wodomierz
/m-c
1.6 Stawka opłaty abonamentowej od 1 szt. wodomierza w zależności od średnicy wodomierza głównego dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej i nie odprowadzających ścieków do sieci kanalizacyjnej
a)grupa I wodomierzy (Ø15 – Ø 20)
b)grupa II wodomierzy (Ø25- Ø 40)
c)grupa III wodomierzy (Ø50- Ø 80) 

3,83
13,85
46,76

zł /1
wodomierz
/m-c
Dodatkowa opłata abonamentowa
1.7 Stawka opłaty abonamentowej od 1 szt. wodomierza za odczyt i rozliczenie wody z wodomierzy przy punktach czerpalnych mierzących zużycie wody w lokalach dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej oraz stawka opłaty abonamentowej od 1 szt. wodomierza za odczyt i rozliczenie wody z wodomierzy dodatkowych dla odbiorców pobierających z sieci wodociągowej wodę bezpowrotnie zużytą 
2,20
zł /
1wodomierz
/m-c
1.8 Cena za hurtową sprzedaż wody (zgodnie z umową wg grup odbiorców)
min 2,07
min 2,13
min 2,16
zł/ m3
  2.      Zbiorowe odprowadzanie ścieków
2.1 Grupa I odbiorców usług – odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielolokalowych,
3,50
zł/ m3
2.2 Grupa II odbiorców usług – odbiorcy usług odprowadzający ścieki z budynków: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury – sztuki, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, opieki społecznej i socjalnej, turystyki – sportu, obsługi ludności (poczta, dworce, banki, hotele, internaty), biurowych, opieki zdrowotnej, itp.
3,50
zł/ m3
2.3 Grupa III odbiorców usług – odbiorcy usług nie zaliczeni do grupy I i II
3,50
zł/ m3
2.4 Stawka opłaty za odprowadzane ścieki w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców (Grupa I, II, III)
3,50
zł/m3
/jedn. odn.
(osobę)
/miesiąc
2.5 Stawka opłaty abonamentowej od 1 szt. wodomierza za odczyt i rozliczenie ścieków według wodomierza własnego dla odbiorców nie pobierających wody z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej 
2,20
zł /1
wodomierz
/m-c
2.6 Stawka opłaty abonamentowej za urządzenie pomiarowe ścieków
13,45

/1urz. pom.
/miesiąc

Do cen i stawek opłat dolicza się aktualny podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 1, pkt. 9) do 12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku „W sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.