Taryfy 2009/2010

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 2008 roku i obowiązujące na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik.

Taryfowe ceny i stawki opłat netto obowiązujące przez rok,
tj. od 1 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2010 roku

1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Cena netto
1.1
Grupa I odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz odbiorców wykorzystujących wodę na cele socjalno bytowe,
2,63
zł/ m3
1.2 Grupa II odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi a także odbiorcy wykorzystujący wodę na cele konfekcjonowania,
2,69
zł/ m3
1.3 Grupa III odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na pozostałe cele (cele przeciwpożarowe, zasilania publicznych fontann, zraszania ulic, podlewania terenów zielonych, do podlewania ogródków przydomowych, działek rekreacyjnych, upraw rolniczych – upraw w szklarniach, tunelach foliowych, pieczarkarniach, budowlane itp. oraz woda na cele nie zaliczone do grupy I lub grupy II)
2,70
zł/ m3
1.4 Stawka opłaty za dostarczoną wodę w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców w zależności od przeznaczenia wody (Grupa I, II, III)
2,63
2,69
2,70
zł/m3
/jedn. odniesienia (osobę)/miesiąc
1.5 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość zużytej wody wg wodomierza głównego
3,11
zł/odbiorcę/m-c
1.6 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość zużytej wody wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym
3,00
zł/odbiorcę/m-c
1.7 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość zużytej wody wg wodomierza dodatkowego służącego do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie ogródków, działek rekreacyjnych (rozliczana od 15 kwietnia do 15 września)
3,00
zł/odbiorcę/m-c
1.8 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość zużytej wody wg wodomierza dodatkowego służącego do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele technologiczne (w rozliczeniu całorocznym)
3,00
zł/odbiorcę/m-c
1.9 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość zużytej wody wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
1,37
zł/odbiorcę/m-c
  2.      Zbiorowe odprowadzanie ścieków
2.1 Grupa I odbiorców usług – odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielolokalowych,
3,59
zł/ m3
2.2 Grupa II odbiorców usług – odbiorcy usług odprowadzający ścieki z budynków: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury – sztuki, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, opieki społecznej i socjalnej, turystyki – sportu, obsługi ludności (poczta, dworce, banki, hotele, internaty), biurowych, opieki zdrowotnej, itp.
3,59
zł/ m3
2.3 Grupa III odbiorców usług – odbiorcy usług nie zaliczeni do grupy I i II
3,59
zł/ m3
2.4 Stawka opłaty za odprowadzane ścieki w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców (Grupa I, II, III)
3,59
zł/m3
/jedn. odn.
(osobę)
/miesiąc
2.5 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych z ilości odprowadzanych ścieków wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków
3,77
zł/odbiorcę/m-c
2.6 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych z ilości odprowadzanych ścieków wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym
3,00
zł/odbiorcę/m-c
2.7 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych z ilości odprowadzanych ścieków wg wodomierza własnego odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż sieć miejska
3,00
zł/odbiorcę/m-c
2.8 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,03
zł/odbiorcę/m-c

Do cen i stawek opłat dolicza się aktualny podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2, pkt. 9) do 11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku „W sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”.