Taryfy 2010/2011

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodf i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku i obowiązujące na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik.

Taryfowe ceny i stawki opłat netto obowiązujące przez rok, tj. od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku

1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Cena netto
1.1 Grupa I odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz odbiorców wykorzystujących wodę na cele socjalno bytowe, 2,78

zl/m3

1.2 Grupa II odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi a także odbiorcy wykorzystujący wodę na cele konfekcjonowania, 2,84

zi/m3

1.3 Grupa III odbiorców usług – odbiorcy wykorzystujący wodę na pozostałe cele (cele przeciwpożarowe, zasilania publicznych fontann, zraszania ulic, podlewania terenów zielonych, do podlewania ogródków przydomowych, działek rekreacyjnych, upraw rolniczych – upraw w szklarniach, tunelach foliowych, pieczarkarniach, budowlane itp. oraz woda na cele nie zaliczone do grupy I lub grupy II) 2,85

zł/m3

1.4 Stawka opłaty za dostarczoną wodę w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców w zależności od przeznaczenia wody (Grupa I, II, III) 2,78 2,84 2,85

zł/m3/jednostkę odniesienia (osobę)/miesiąc

1.5 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza głównego, 3,38

zł/odbiorcę/m-c

1.6 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym 3,25

zł/odbiorcę/m-c

1.7 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza

dodatkowego służącego do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie ogródków, działek rekreacyjnych (rozliczana od 15 kwietnia do 15 września)

3,25

zł/odbiorcę/m-c

1.8 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza

dodatkowego służącego do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele technologiczne (w rozliczeniu całorocznym)

3,25

zl/odbiorcę/m-c

1.9 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 0,97

zł/odbiorcę/m-c

2 Zbiorowe odprowadzanie ścieków
2.1 Grupa I odbiorców usług odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach jedno i wielolokalowych, 3,59

zł/m3

2.2 Grupa II odbiorców usług odbiorcy usług odprowadzający ścieki z budynków: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury – sztuki, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, opieki społecznej i socjalnej, turystyki – sportu, obsługi ludności (poczta, dworce, banki, hotele, internaty), biurowych, opieki zdrowotnej, itp. 3,59

zł/m3

2.3 Grupa III odbiorców usług – pozostali odbiorcy usług nie zaliczeni do grupy I i II 3,59

zl/m3

2.4 Stawka opłaty za odprowadzane ścieki w rozliczeniach ryczałtowych ustaloną w oparciu o normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wg grup odbiorców (Grupa I, II, III) 3,59

zł/m3/jednostkę odniesienia (osobę)/miesiąc

2.5 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków 3,93

zł/odbiorcę/m-c

2.6 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym 3,25

zł/odbiorce/m-c

2.7 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg wodomierza własnego

odbiorcy zainstalowanego na innych źródłach dostawy wody niż sieć miejska

3,25

zł/odbiorcę/m-c

2.8 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 1,52

zl/odbiorcę/m-c

Do cen i stawek opłat dolicza się aktualny podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z 4j 2, pkt. 9) do 11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku „W sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków'”.

Specjalista ds. kalkulacji
mgr inż. Romuald Zaborowski