Taryfy 2021/2024

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowanych na obszarze działalności KPWiK Sp. z o.o. tj. na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik.

Taryfy wejdą w życie z dniem 29 września 2021 roku i obowiązywać będą przez okres 3 lat.

  Taryfy cen wody i ścieków obowiązujące w KPWiK Sp. z o.o. na lata 2021/2024