Wybór laboratorium, które przeprowadzi pobór, transport oraz oznaczenie wskaźników jakości wody na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.

   Ogłoszenie o zamówieniu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia;

   Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu akredytacji.