Ogłoszenie o zamówieniu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia;

   Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.